Podlaskie na konferencji Regional Innovations Valleys for Bioeconomy and Food System w Bułgarii

Podlaskie zostało wskazane jako potencjalny kandydat do utworzenia Regionalnej Doliny Innowacji wz. bezpieczeństwa żywności. Podczas konferencji zorganizowanej przez Komisję Europejską DG ds. Badań i Innowacji we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Plovdiv oraz Inicjatywą BIOEST 13 października br. w Bułgarii oficjalnie zaprezentowano koncepcję Regional Innovations Valleys for Bioeconomy and Food System (RIV4BFS).

Wydarzenie wysokiego szczebla odbyło się w auli Uniwersytetu Rolniczego w Plovdiv  i zgromadziło niemal 500 przedstawicieli uczelni, regionów, start-upów i instytucji otoczenia biznesu z całej Europy. Otwarcia dokonała Komisarz ds. Innowacji i Badań UE Iliana Ivanova. Specjalną prelekcję wygłosił premier Bułgarii Niklay Denkov. Prelegentami byli wysocy rangą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Minister Innowacji i Rozwoju Bułgarii, przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego  oraz rektorzy i profesorowie uczelni. Na zaproszenie KE, w konferencji wziął udział przedstawiciel Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości UMWP, Barbara Kuprel-Poźniak - kierownik Referatu Regionalnego Systemu Innowacji.

John Bell, Dyrektor Dyrekcji Healthy Planet KE zwrócił uwagę, że doliny stworzą nowe możliwości eksperymentowania i wdrażania innowacji. Wskazał województwo podlaskie jako potencjalnego kandydata dla utworzenia Regionalnej Doliny Innowacji dla Biogospodarki i Systemów Żywnościowych w obszarze zwiększenia bezpieczeństwa żywności. Istotne znaczenie odegrało tu złożenie przez Województwo Podlaskie wiosną 2023 r. wniosku (Expression of interest ) o otrzymanie tytułu Regionalnej Doliny Innowacji.

KE otrzymała ponad 140 wniosków Expression of interest z różnych regionów i krajów europejskich, w tym 40 w obszarze bezpieczeństwa żywności. 57 wniosków dotyczy  gospodarki cyrkularnej, 78  transformacji cyfrowej, 57 odnawialnych paliw i 44 wniosków – zdrowia. Wyłonienie Regionalnych Dolin Innowacji planowane jest do końca marca 2024.

Inicjatywa RIV4BFS ma wzmocnić realizację Nowego Europejskiego Planu Innowacji w zakresie budowy 100 regionalnych dolin „głębokich innowacji technologicznych”. Celem jest stworzenie warunków do rozwoju przełomowych innowacji w obszarze bioekonomii i żywności oraz stymulowanie współpracy międzyregionalnej. Działanie wesprze wyrównywanie szans regionów w rozwijaniu innowacyjności biogospodarki. Przedstawione zostały unijne instrumenty wsparcia sieci dolin, dobre praktyki oraz możliwości wsparcia start-upów w obszarze żywności.  

Przyznanie tytułu Regionalnej Doliny Innowacji to dowód uznania, że region posiada kompetencje i wykazuje zaangażowanie w rozwój oraz popularyzację innowacji, oraz że w wybranym obszarze technologicznym jest gotowy na wspólne działania z innymi regionami w skali europejskiej.

Link do nagrania: "Regional innovation valleys for bioeconomy and food systems" launch event - YouTube

Powrót na początek strony