Raport roczny z realizacji SRWP za 2017 rok

System Monitorowania Strategii zakłada regularne, coroczne przygotowanie raportu z realizacji Strategii. Niniejszy dokument jest czwartym tego typu dokumentem. W opracowaniu oprócz monitorowania postępów w realizacji SRWP 2020 podjęto próbę podsumowania 4 lat wdrażania założeń Strategii, pod kątem przybliżenia się do wizji województwa założonej na 2030 rok. Raport wzbogacony o elementy oceny i podsumowania, pełni tym samym również funkcję ewaluacyjną. Jego wynikiem jest ocena skuteczności realizowanej polityki oraz rekomendacje dla zmiany jej założeń.

Powrót na początek strony