Deklaracja dostępności serwisu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego

Departament Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-18

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-02-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Niektóre dokumenty oraz filmy zamieszczone na stronie mogą być niedostępne.

Wyłączenia:

Powyższe dokumenty i filmy są wyłączone ze stosowania ustawy, ponieważ zostały opublikowane przed 23 września 2018 roku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-04-27. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Widurska, pracownik Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji, adres poczty elektronicznej maria.widurska@podlaskie.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 66 54 944. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Budynek: ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 w Białymstoku

Przy gmachu budynku od ul. M. Curie-Skłodowskiej na wewnętrznym parkingu za bramą przesuwną i szlabanem po prawej jego stronie znajduje się miejsce do zaparkowania dla osoby z niepełnosprawnościami (oznaczone na niebiesko).

W budynku znajduje się winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach.

Do głównego wejścia do budynku od ul. M. Curie-Skłodowskiej prowadzi podest z czterema osobnymi czterostopniowymi podejściami wraz z poręczami-brak możliwości podjazdu wózkiem.

Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi znajduje się od ul. M. Curie-Skłodowskiej, przez podjazd za bramą przesuwną prowadzącą na parking wewnętrzny. Przy bramie przesuwnej z jej lewej strony znajduje się wideodomofon, służący przywołaniu portiera celem uzyskania informacji bądź pomocy. Podjazd zakończony jest wejściem do budynku od strony parkingu, wejście jest również wyposażone w wideodomofon łączący z portiernią budynku.

Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi od strony parkingu, po prawej stronie znajdują się kolejne drzwi prowadzące bezpośrednio do windy, która jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach. Klawisze wyboru pięter posiadają oznaczenia w języku Braille'a. Winda obsługuje wszystkie kondygnacje budynku poza piwnicą.

W budynku na każdy piętrze znajduje się oznaczona, oddzielna łazienka z ubikacją z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnościami.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek: ul. Poleska 89, 15-874 w Białymstoku

Przed wejściem głównym znajdują się dwa oznaczone na niebiesko miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne przystosowane do osób z niepełnosprawnościami, usytuowane od ulicy ul. Poleskiej, z dwoma automatycznymi drzwiami. Do głównego holu budynku prowadzi siedem stopni schodów, przy których zamontowane są poręcze. Z lewej strony schodów zamontowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach. 

W holu głównym, z prawej strony, za oznaczonym wejściem do Budynku C w korytarzu po lewej stronie znajduje się punkt kontaktowy dla osób z niepełnosprawnościami. W pokoju 019 i 020 pracuje personel przeszkolony w posługiwaniu się językiem migowym. W holu głównym w jego lewej skrajnej części znajduje się punkt obsługi osób z niepełnosprawnościami — pokój 2 i 3. Obok znajduje się oznaczona łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami. W korytarzach odchodzących od holu głównego znajdują się po dwie windy przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach nieprzekraczających 76 cm szerokości. Obie pary wind komunikują się głosowo. Klawisze wyboru pięter posiadają oznaczenia w języku Braille'a. Windy umożliwiają dostęp do wszystkich pięter w budynku. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna.

Koordynatorzy dostępności

Koordynator do spraw dostępności: Zbigniew Chrzanowski tel. 573 442 704, koordynator.dostepnosc@podlaskie.eu.

Inne informacje i oświadczenia

Zapraszamy do zapoznania się z Procedurą obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Powrót na początek strony