Deklaracja dostępności serwisu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego

Departament Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-18

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-06-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Niektóre dokumenty oraz filmy zamieszczone na stronie mogą być niedostępne.

Wyłączenia:

Powyższe dokumenty i filmy są wyłączone ze stosowania ustawy, ponieważ zostały opublikowane przed 23 września 2018 roku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-04-27. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Widurska, pracownik Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji, adres poczty elektronicznej maria.widurska@wrotapodlasia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 66 54 944. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Informacja dotyczy budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Poleskiej 89 w Białymstoku.

Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Poleskiej. Przed wejściem głównym znajdują się dwa oznaczone na niebiesko miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu znajduje się nawierzchnia z kostki brukowej. Drzwi wejściowe są automatyczne, wejście do budynku jest z poziomu terenu.

Za drzwiami wejściowymi znajduje się siedem stopni schodów prowadzących na parter. Przy schodach zamontowane są poręcze. Po lewej stronie schodów zamontowana jest winda dla osób poruszających się na wózku. Po prawej stronie od wejścia znajduje się portiernia.

W korytarzu odchodzącym z prawej strony od holu głównego, znajduje się kancelaria i punkt kontaktowy dla osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy punktu są przeszkoleni w posługiwaniu się językiem migowym.

W holu głównym w jego lewej skrajnej części znajduje się Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, gdzie można skorzystać z pętli indukcyjnej. Obok znajduje się oznaczona toaleta z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami.

W korytarzach odchodzących od holu głównego znajdują się po dwie windy. Windy są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach nie przekraczających szerokości 76 cm. Obie pary wind komunikują się głosowo, a klawisze wyboru pięter posiadają oznaczenia w języku Braille'a. Windy umożliwiają dostęp do wszystkich pięter w budynku. Toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdym piętrze.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na sali konferencyjnej oraz w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich można skorzystać z pętli indukcyjnej.

Udogodnienia

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Na sali konferencyjnej oraz w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich można skorzystać z pętli indukcyjnej. W budynku pracują dwie osoby przeszkolone w posługiwaniu się jezykiem migowym. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie potrzeby skorzystania z usług przeszkolonych pracowników.

Dodatkowe informacje, w tym procedura obsługi osób niesłyszących lub słabosłyszących dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.