Raport roczny z realizacji SRWP za 2015 rok

System Monitorowania Strategii zakłada regularne przygotowanie Raportu Rocznego z Realizacji Strategii. Niniejszy dokument jest drugim tego typu raportem. Podstawowym jego celem jest przedstawienie stopnia osiągnięcia celów strategicznych i operacyjnych założonych w Strategii, przy wykorzystaniu określonych wskaźników monitorowania. Wyjściowy zestaw wskaźników został określony już na etapie przygotowywania Strategii, jednak nie jest to zestaw ostateczny. Może on być aktualizowany, zgodnie z założeniami Systemu Monitorowania Strategii nakreślonymi w dokumencie właściwym, tak aby jak najlepiej odzwierciedlał założone cele rozwojowe, biorąc przy tym pod uwagę działania realizowane przez Samorząd Województwa, dostępność danych statystycznych i konieczność zapewnienia ich porównywalności w czasie.

Powrót na początek strony