Raport roczny z realizacji SRWP za 2014 rok

Strategia, jako najważniejszy, z punktu widzenia rozwoju regionalnego, dokument musi być poddawany regularnemu monitorowaniu oraz okresowej ewaluacji. W dniu 17 stycznia 2015 Zarząd Województwa przyjął System Monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, który określa szczegółowe założenia przeprowadzania monitoringu Strategii oraz sformułowanych w niej celów strategicznych i operacyjnych.

System Monitorowania Strategii zakłada regularne przygotowanie Raportu Rocznego z Realizacji Strategii. Niniejszy dokument jest pierwszym tego typu raportem. Podstawowym jego celem jest przedstawienie stopnia osiągnięcia celów strategicznych i operacyjnych założonych w strategii, przy wykorzystaniu określonych wskaźników monitorowania. Wyjściowy zestaw wskaźników został określony już na etapie przygotowywania Strategii3, jednak nie jest to zestaw ostateczny. Może on być aktualizowany, zgodnie z założeniami Systemu Monitorowania Strategii nakreślonymi w dokumencie właściwym, tak aby jak najlepiej odzwierciedlał założone cele rozwojowe, biorąc przy tym pod uwagę działania realizowane przez Samorząd Województwa, dostępność danych statystycznych i konieczność zapewnienia ich porównywalności w czasie.

Powrót na początek strony