Raport roczny z realizacji SRWP za 2016 rok

System Monitorowania Strategii zakłada regularne przygotowanie Raportu Rocznego z Realizacji Strategii. Niniejszy dokument jest trzecim tego typu raportem. Jego podstawowym celem jest przedstawienie stopnia osiągnięcia celów strategicznych i operacyjnych założonych w Strategii, przy wykorzystaniu określonych wskaźników monitorowania. Wyjściowy zestaw wskaźników został określony już na etapie przygotowywania Strategii, jednak nie jest to zestaw ostateczny. Podlega stałej aktualizacji, zgodnie z założeniami Systemu Monitorowania Strategii nakreślonymi w dokumencie właściwym, tak aby najlepiej odzwierciedlał założone cele rozwojowe, biorąc przy tym pod uwagę działania realizowane przez Samorząd Województwa, dostępność danych oraz konieczność zapewnienia ich porównywalności w czasie.

Powrót na początek strony