Organizacja prac

Sejmik Województwa Podlaskiego – był odpowiedzialny za rozpoczęcie procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, konsultacje kolejnych etapów prac podczas posiedzeń komisji oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego dokumentu.

Zarząd Województwa Podlaskiego – do jego zadań należało: powołanie zespołu zajmującego się aktualizacją dokumentu oraz grup tematycznych, prowadzenie konsultacji społecznych, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz przyjęcie ostatecznej wersji projektu Strategii.

Komitet Sterujący SRWP – powołułał go zarząd województwa. W jego skład weszli przedstawiciele administracji publicznej, partnerzy społeczni i gospodarczy. Zadania Komitetu to m.in. weryfikowanie i opiniowanie projektu Strategii, analiza merytoryczna opracowań i materiałów przygotowanych przez grupy tematyczne, przedstawienie rekomendacji związanych z aktualizacją dokumentu Zarządowi Województwa i Sejmikowi. Komitetowi przewodniczy marszałek województwa.

Zespół ds. programowania nowej perspektywy – utworzyło go dwanaście osób: pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i ekspert zewnętrzny, a przewodniczył sekretarz województwa. Rolą Zespołu było m.in. rekomendowanie treści Strategii, programu regionalnego i innych dokumentów programowych związanych z perspektywą 2014-2020,  a także przedłożenie Komitetowi Sterującemu projektu Strategii.

Grupy tematyczne – w ramach prac nad Strategią powołano pięć grup roboczych. W ich skład weszli eksperci z różnych dziedzin (przedstawiciele środowisk naukowych, administracji i organizacji pozarządowych). Każda z grup zajmowała się ściśle określoną problematyką. Grupy miały za zadanie wskazać obszary, które wymagają wsparcia.

Sekretariat SRWP – tę rolę pełnił Referat programowania perspektywy 2014-2020 w Departamencie Zarządzania RPO. Sekretariat był odpowiedzialny zarówno za obsługę organizacyjną (Komitetu Sterującego SRWP, Zespołu 2014+, grup tematycznych), jak również kontakty z ekspertami zewnętrznymi.

Departamenty UMWP – miały za zadanie opiniowanie powstających opracowań i projektów w zakresie swojej działalności. Przedstawiciele urzędu i jednostek im podległych brali udział w pracach grup  tematycznych.

Kolejne etapy prac nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego były konsultowane na bieżąco m.in. podczas posiedzeń komisji Sejmiku, spotkań konsultacyjnych z organizacjami, instytucjami oraz mieszkańcami regionu.

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego został poddany szerokim konsultacjom społecznym z samorządem terytorialnym oraz partnerami społeczno-gospodarczymi.

9 września 2013 roku Sejmik Województwa Podlaskiego przyjąl zaktualizowaną Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

Schemat organizacji prac nad Strategią

                                                                                           

Powrót na początek strony