Grupa robocza ds. specjalizacji regionalnej gospodarki (Grupa RIS3)

Uchwałą nr 1/2023 Regionalnego Forum Terytorialnego z dnia 8 marca 2023 r. powołana została Grupa robocza ds. specjalizacji regionalnej gospodarki (Grupa RIS3). Niecały miesiąc później, 5 kwietnia 2023 r., zatwierdzono jej skład.

Przewodniczącym Grupy RIS3 jest Marszałek Województwa Podlaskiego, Artur Kosicki, a jego stałym zastępcą Emilia Malinowska – Dyrektor Departamentu Innowacyjności i Przedsiębiorczości UMWP. Wśród członków znalazło się aż 9 przedsiębiorców i 3 przedstawicieli Rady Przedsiębiorczości. Instytucje Otoczenia Biznesu są reprezentowane przez 4 przedstawicieli fundacji i agencji działających na rzecz wsparcia przedsiębiorczości w regionie, 2 przedstawicieli parków naukowo – technologicznych oraz 2 przedstawicieli stowarzyszeń/związków pracodawców. Do składu Grupy powołano również 5 przedstawicieli wyższych uczelni, 3 przedstawicieli jednostek transferu technologii, 4 przedstawicieli klastrów, 4 przedstawicieli UMWP oraz przedstawiciel rynku pracy.

Zadaniem Grupy RIS3 jest konsultowanie materiałów i wniosków dotyczących specjalizacji regionalnych, udział w realizacji, monitorowaniu i aktualizacji RIS3, analizy i rekomendowanie działań w związku z wdrażaniem funduszy europejskich, omawianie, analizowanie i konsultowanie dokumentów, opiniowanie  kierunków prac oraz materiałów opracowań w obszarze działania Grupy RIS3 w UMWP bądź na jego zlecenie.

W związku potrzebą dostosowania Grupy RIS3 do wymogów związanych z perspektywą finansową 2021-2027, w składzie grupy wyodrębniono jednostki transferu technologii oraz rozszerzono go o instytucję rynku pracy (w związku z realizacją zadań związanych z budowaniem kompetencji kadr w obszarach inteligentnych specjalizacji). Zaktualizowano ponadto zadania Grupy RIS3 oraz doprecyzowano organizację jej pracy. Spotkania grupy odbywać się będą nie rzadziej niż raz na pół roku, a protokół z ich przebiegu będzie publikowany.

Powrót na początek strony