Krajowe inteligentne specjalizacje

Krajowe inteligentne specjalizacje

Poszukiwanie inteligentnej specjalizacji stało się domeną i warunkiem wstępnym  Komisji Europejskiej nie tylko wobec regionów, ale także państw poprzez wskazanie tzw. krajowych inteligentnych specjalizacji. Dokument Ministerstwa Gospodarki „Krajowa inteligentna specjalizacja” wskazuje 19 inteligentnych specjalizacji zgrupowanych w 6 działach tematycznych:

  • zdrowe społeczeństwo – w tej grupie znajdują się: (1) technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne; (2) diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej; (3) wytwarzanie produktów leczniczych;
  • biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa – obejmuje: (4) innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego; (5) żywność wysokiej jakości; (6) biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska;
  • zrównoważona energetyka – zalicza się tu: (7) wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii; (8) inteligentne i energooszczędne budownictwo; (9) rozwiązania transportowe przyjazne środowisku;
  • surowce naturalne i gospodarka odpadami – w tym dziale są wymienione: (10) nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów; (11) minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku); (12) innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie;
  • innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym): (13) wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty; (14) sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe; (15) inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne; (16) elektronikę opartą na polimerach przewodzących; (17) automatyzację i robotykę procesów technologicznych; (18) optoelektroniczne systemy i materiały;
  • inteligentne technologie kreacyjne(19).

Szczegółowy opis krajowych inteligentnych specjalizacji http://www.mg.gov.pl/files/upload/23423/Opisy%20KIS_wersja%20finalna_31.03%202.pdf

Dokument Krajowa Inteligentna Specjalizacja jest integralną częścią Programu Rozwoju Przedsiębiorstw: http://www.mg.gov.pl/files/upload/15049/Krajowa%20inteligentna%20specjalizacja.pdf

http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innowacyjnosci/Krajowa+inteligentna+specjalizacja

 

 

Powrót na początek strony