Monitoring i ewaluacja

Monitoring i ewaluacja

Monitoring dokumentu  to część systemu monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. A system monitorowania i ewaluacji tworzą:

  • Zarząd Województwa Podlaskiego – instytucja odpowiedzialna za realizację Strategii wojewódzkiej, a także Instytucja Zarządzająca RPOWP;
  • Departament Rozwoju Regionalnego UMWP – koordynator procesu monitorowania iewaluacji Planu. DRR będzie co roku przygotowywał „Raport z realizacji Planu”, który będzie częścią Raportu z realizacji Strategii Województwa Podlaskiego;
  • Regionalne Obserwatorium Terytorialne – działające w UMWP, odpowiedzialne za koordynację procesu monitorowania i ewaluacji polityk regionalnych, w tym monitoring Strategii Rozwoju Województwa. Ze względu na zakres zadań, ROT będzie wspierał również monitoring Planu oraz jego ewaluację;
  • Podlaskie Forum Terytorialne – jest to ciało powołane do stymulowania dyskusji oraz oceny i rekomendacji dotyczących realizacji Strategii Rozwoju Województwa. W skład forum wchodzą przedstawiciele: przedsiębiorców, uczelni, organizacji pozarządowych i samorządów. W ramach PFT mogą powstawać grupy robocze, z których jedna utworzona została w celu wsparcia prac nad Planem. Podlaskie Forum Terytorialne będzie (co najmniej raz w roku) analizowało i poddawało ocenie Plan, w oparciu o przygotowany przez DRR „Raport z realizacji Planu”.
  • Grupa Robocza – powołana w 2014 r., wspierająca proces przygotowania Planu (składa się z ekspertów wywodzących się ze środowisk biznesowych, naukowych i instytucji otoczenia biznesu). Grupa będzie kontynuowała działalność skupiając się na bieżących, ważnych zagadnieniach związanych z inteligentnymi specjalizacjami województwa podlaskiego. Grupa będzie źródłem wiedzy eksperckiej na temat inteligentnych specjalizacji w regionie, opinii,  raportów z realizacji Planu oraz rekomendacji zmian w tym dokumencie (w ramach elastycznego podejścia).
  • Jednostka Ewaluacyjna – zgodnie z założeniami RPOWP jednostka tego typu powstanie w strukturze Urzędu Marszałkowskiego. Jej zadaniem będzie m.in. prowadzanie procesu ewaluacji Planu, przy czym zakłada się włączenie jego ewaluacji do szerszej ewaluacji RPOWP (przewiduje się dwie ewaluacje RPOWP – jedną on-going i jedną ex post).


 

 

Powrót na początek strony