Ważne dokumenty

Ważne dokumenty

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego (poprzednie wersje dokumentu)

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2010 roku - treść dokumentu do pobrania

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku (przyjęta w styczniu 2006 roku)

Uchwała w sprawie zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku

Zmiana uchwały w sprawie zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku

Projekt Programu rozwoju inteligentnych specjalizacji i przedsiębiorczości w województwie podlaskim na lata 2015–2020+

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu rozwoju inteligentnych specjalizacji i przedsiębiorczości w województwie podlaskim na lata 2015-2020+

Dokumenty unijne

Strategia Europa 2020

  • strona www dotycząca Strategii

http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm

  • tekst Strategii

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF

 Inwestowanie w przyszłość Europy – Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_pl.cfm

 Projekty rozporządzeń

  • Projekt rozporządzenia wprowadzającego ogólne zasady dotyczące funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0496:FIN:PL:PDF

  • Projekt rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/erdf/erdf_proposal_pl.pdf

  • Projekt rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/esf/esf_proposal_pl.pdf

  • Projekt rozporządzenia w sprawie Funduszu Spójności 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/cohesion/cohesion_proposal_pl.pdf

  • Projekt rozporządzenia w sprawie Europejskiej Współpracy Terytorialnej

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/etc/etc_proposal_pl.pdf

  • Projekt rozporządzenia w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/egtc/egtc_proposal_pl.pdf

 

Dokumenty krajowe

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_przestrzenna/kpzk/strony/koncepcja_przestrzennego_zagospodarowania_kraju.aspx

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie

http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_regionalna/ksrr_2010_2020/strony/default.aspx

 Strategia Rozwoju Kraju 2020

http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK_2020/Strony/SRK_2020_Aktywne_spoleczenstwo_konkurencyjna_gospodarka_sprawne_panstwo_zostala_przyjeta_przez_RM_25092012.aspx

 Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”

http://www.mg.gov.pl/files/upload/8413/Krajowy%20Program%20Reform%20PL%20ostateczny.pdf

 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020

http://www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-i-rybactwa-na-lata-2012-2020

Polska 2030. Wyzwania rozwojowe

http://www.premier.gov.pl/files/file/Dokumenty/PL_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf

 Strona zarządzania rozwojem regionalnym

http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/system_zarzadzania_rozwojem/strony/system_zarzadzania_rozwojem.aspx

 

Powrót na początek strony