Inteligentne specjalizacje regionu

Inteligentne specjalizacje regionu

Czym one są? Inteligentne specjalizacje, to w skrócie, kompetencje regionu, które dzięki ścisłej współpracy biznesu i nauki mogą przyczynić się do jego transformacji, restrukturyzacji, czy wkroczenia na nowe ścieżki rozwoju opartego o innowacje.

"Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015–2020+”  to dokument niezwykle ważny z punktu widzenia realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, a także projektów z nowego RPO. Precyzuje bowiem kwestie związane z innowacyjnością, sferą badań i rozwoju oraz przedsiębiorczością  - kluczowymi obszarami, które będą wspierane w nowej perspektywie.

Zostały w nim wskazane dziedziny (tzw. „specjalizacje wiodące"), w których już teraz województwo podlaskie przoduje. A są to: przemysł rolno-spożywczy, przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy, sektor medyczny i nauki o życiu, ekoinnowacje i nauki o środowisku oraz powiązane z nimi sektory. Ale liczyć się też będą dziedziny charakteryzujące się wysoką w skali kraju dynamiką wzrostu i wpisują się w specjalizacje krajowe (tzw. „specjalizacje wschodzące").

Nadrzędnym celem planu jest wzrost aktywności innowacyjnej oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw w regionie. Dokument wskazuje też trzy cele szczegółowe: kapitał ludzki dla innowacji, przedsiębiorczosć w powiązaniu z innowacyjnością, konkurencyjność poprzez innowacje.

Miarami sukcesu planu będą:

  • wzrost nakładów ogółem na B+R w stosunku do PKB (od 0,44 proc. obecnie do 0,90 proc. w roku 2020),
  • wzrost udziału nakładów przedsiębiorstw w nakładach na B+R ogółem (od 18,8 proc. obecnie do 36 proc. w 2020),
  • wzrost liczby przedsiebiorstw na 10 tys. mieszkańców (od 1270 obecnie do 1410 w 2020).

Osiągnięciu tych ambitnych wskaźników służyć będą srodki, pochodzące z programów krajowych (84,6 proc.), RPOWP (14,8 proc.) i wspólnotowych (głównie Horyzont 2020, ok. 0,6 proc.).

Opracowanie planu to warunek wstępny Komisji Europejskiej dla wspierania inwestycji w zakresie wzmacniania badań, rozwoju technologicznego i innowacji (cel dotyczący badań i innowacji). Każdy region i kraj, który chce wspierać innowacje i przedsiębiorczość, dzięki unijnym funduszom, najpierw musi stworzyć strategię inteligentnych specjalizacji, opartych o sektor B+R.

Wymagania wobec planu:

  • proces "przedsiębiorzcego odkrywania",
  • polityka oparta na faktach,
  • koncentracja tematyczna,
  • koncentracja środków,
  • silne i bezpośrednie związki biznes - sektor B+R,
  • monitoring,
  • elastyczność.

Dokument jest wynikiem prac i spotkań kilkuset osób: przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i administracji oraz pogłębinych analiz. Warto podkreślić, że będzie on dokumentem "żywym", co oznacza ciągłą pracę nad jego monitorowaniem i elastyczne dostosowywanie do zmieniających się realiów poprzez proces wspólnego, przedsiebiorczego odkrywania.

 

 

 

 

Powrót na początek strony