O Strategii

9 września 2013 roku radni wojewódzcy przyjęli zaktualizowaną Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. To kluczowy dokument, określający cele i kierunki rozwoju regionu w kolejnych latach. Wskazuje też dziedziny, które należy wspierać, aby zwiększyć konkurencyjność i spójność społeczno-gospodarczą Podlaskiego.

Prace nad dokumentem trwały ponad rok, a uczestniczyło w nich kilkaset osób, reprezentujących wiele środowisk: przedsiębiorców, naukowców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych. W spotkaniach konsultacyjnych w regionie, dotyczących projektu Strategii, wzięło udział prawie 800 mieszkańców. Zgłosili niemal 460 opinii i propozycji, z których wiele zostało uwzględnionych.

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 (przyjęta 9 września 2013 roku)

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 (wersja niemiecka)

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 (wersja rosyjska)

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 (wersja litewska)

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 (wersja angielska)

Aneks nr 1 Przebieg prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020

Aneks nr 2 Diagnoza strategiczna województwa podlaskiego

Aneks nr 3 Zgodność Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 z dokumentami europejskimi i krajowymi

Aneks nr 4 System wskaźników monitorowania

Aneks nr 5 Ocena ex-ante projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020

Aneks nr 6 Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 wraz uzasadnieniem o udziale społeczeństwa i podsumowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Aneks nr 7 Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020

Aneks nr 8 Bibliografia

Powrót na początek strony