Raporty roczne z realizacji SRWP 2030

Strategia, jako narzędzie zarządzania regionem, podlega systematycznemu monitorowaniu i okresowej ewaluacji. Wyniki analiz prowadzonych w ramach monitorowania postępów wdrażania Strategii, stanowią podstawę do weryfikacji skuteczności jej realizacji, a tym samym, powinny stać się kluczowym źródłem informacji w procesie decyzyjnym, związanym z zarządzaniem rozwojem w oparciu o przyjęte w strategii cele strategiczne i operacyjne.

Począwszy o 2020 roku, monitoring realizacji Strategii został włączony do Raportu o stanie województwa. Pierwszy raport z realizacji Strategii, jako integralna część Raportu o stanie województwa został opracowany w 2021 roku. Raporty przygotowywane są w cyklach rocznych. Wyjątkiem od reguły, jest monitoring obszarów strategicznej interwencji (OSI), który  odbywa się w cyklu trzyletnim. O analizę wskaźników monitorowania OSI zostaną wzbogacone Raporty o stanie województwa, przygotowywane w latach: 2021, 2024, 2027 i 2030.

Raporty o stanie województwa

Raport o stanie województwa za 2023 rok

Raport o stanie województwa za 2022 rok

Raport o stanie województwa za 2021 rok

Raport o stanie województwa za 2020 rok

Powrót na początek strony