Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2021–2027+ został przyjęty

Przemysł rolno-spożywczy i metalowo-maszynowy, sektor medyczny i ekoinnowacje oraz ICT w powiązaniu z branżami rdzenia zostały wskazane jako kierunki wsparcia innowacyjności w województwie podlaskim. Zarząd województwa przyjął we środę 24 listopada 2021 r. Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2021–2027+ (RIS3 2027+).

 

Zadaniem Planu jest realizacja Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności. RIS3 2027+ zastąpi Plan rozwoju przedsiębiorczości w  oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015–2020+ (RIS3), którego przyjęcie w 2016 roku było jednym z  wymogów Komisji Europejskiej dla uzyskania wsparcia unijnego na projekty badawczo–rozwojowe. Aktualizacja RIS3 ma na celu lepsze przygotowanie gospodarki regionu na nadchodzące wyzwania gospodarczo–społeczne przy wykorzystaniu najlepszego potencjału ekonomicznego województwa .

Przyjęty Plan potwierdza prawidłowość wskazania tzw. „specjalizacji wiodących" regionu i ich aktualność, podnosząc przy tym rangę sektora ICT jako specjalizacji horyzontalnej i wspomagającej branże rdzenia. Aktualizuje przy tym zakres priorytetowych działań B+R+I oraz podkreśla znaczenie procesu przedsiębiorczego odkrywania.  

Rdzeń inteligentnych specjalizacji województwa podlaskiego stanowią:

  1. Przemysł rolno-spożywczy i sektory z nim powiązane, w szczególności ICT (m.in. wydajne rolnictwo, precyzyjna produkcja roślinna i zwierzęca, przemysł spożywczy, produkcja i przetwórstwo mleka, biożywność).
  2. Przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy i  sektory z nim powiązane, w szczególności ICT (m. in. przetwórstwo metali, produkcja maszyn i urządzeń, w szczególności na potrzeby rolnictwa, budownictwa, leśnictwa i przemysłu spożywczego, produkcja statków i łodzi, robotyka, przemysł 4.0).
  3. Sektor medyczny, nauki o życiu i sektory z nim powiązane, w szczególności ICT (m. in. diagnostyka chorób cywilizacyjnych, genetyka i biologia molekularna, wytwarzanie produktów leczniczych, nowoczesne metody terapii, w tym leczenia bezpłodności, technologie inżynierii medycznej, biotechnologia/bioinformatyka, medycyna regeneracyjna, srebrna gospodarka, rehabilitacja, fizykoterapia, turystyka zdrowotna, implanty medyczne, technologie sensorowe oraz robotyka w medycynie).
  4. Ekoinnowacje, nauki o środowisku i sektory z nim powiązane, w szczególności ICT (m.in.: ekoinnowacje; ekorozwój, inżynieria ekologiczna, badania nad bioróżnorodnością, ekoturystyka; rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne, zrównoważone pozyskiwanie i przetwarzanie drewna, OZE, budownictwo zasobo- i energooszczędne, produkcja domów prefabrykowanych, gospodarka obiegu zamkniętego, technologie efektywności energetycznej, rozwiązania dla elektromobilności, systemy zarządzania wodą).

W dokumencie wyszczególniono również tzw. „specjalizacje wschodzące” -  dziedziny charakteryzujące się wysoką dynamiką wzrostu, które wpisują się w specjalizacje krajowe.

Celem nadrzędnym Planu jest wzrost aktywności innowacyjnej oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw w regionie. Będzie on realizowany poprzez wsparcie kapitału ludzkiego dla innowacji, przedsiębiorczości w powiązaniu z innowacyjnością, konkurencyjności oraz powiązania krajowe i międzynarodowe.

Kierunki działań do wdrożenia w ścisłej współpracy z interesariuszami w perspektywie finansowej 2021-2027 wyznaczają bloki rekomendacji:

  1. Wzmocnienie regionalnego ekosystemu innowacji
  2. Kompetencje na rzecz rozwoju gospodarki
  3. Transformacja cyfrowa i wykorzystanie sektora ICT na rzecz rozwoju gospodarki regionu
  4. Transformacja przemysłowa oraz upowszechnianie technologii
  5. Umiędzynarodowienie i promocja gospodarcza
  6. Uproszczenia w systemie wdrażania środków UE

Kluczowe jest  przełożenie rekomendacji na działania, kryteria wyboru projektów bądź projekty, w szczególności w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027, a docelowo wdrożenie w regionalnej gospodarce.

Opracowanie dokumentu poprzedziły szerokie prace analityczne, diagnoza stanu innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie, warsztaty ze środowiskami przedsiębiorców, naukowców, instytucji otoczenia biznesu, IOB, klastrów i administracji, spotkania i dyskusje  oraz konsultacje. Realizacja Planu będzie stale monitorowana, co ma wesprzeć możliwość reagowania na zmieniającą się sytuację gospodarczą.

Środki finansowe na wsparcie inteligentnych specjalizacji, zgodnie z założeniami Planu, mają zostać zapewnione m.in.: budżetu województwa, samorządów gmin i powiatów, państwa oraz Unii Europejskiej. RIS3 2027+ zostanie przekazany do KE, gdyż stanowi jeden z warunków niezbędnych dla uruchomienia środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021 – 2027. Plan zaczyna obowiązywać z dniem przyjęcia go przez Zarząd Województwa.

Zapraszamy do zapoznania się z Planem rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2021-2027+ (RIS3 2027+).

Powrót na początek strony