Miliony euro trafią na pogranicze Polski i Ukrainy

18 kwietnia Komitet Monitorujący Program Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027 zatwierdził do dofinansowania projekty, które poprawią jakość środowiska naturalnego w pasie przygranicznym.

Posiedzeniu przewodniczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Konrad Wojnarowski. W spotkaniu udział wziął również wiceminister w Radzie Ministrów Ukrainy Ihor Yaremenko, wicemarszałek województwa mazowieckiego Ewa Orzełowska, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch oraz przedstawiciele władz obwodowych Ukrainy.

Dzięki decyzjom komitetu na polsko-ukraińskie pogranicze trafi prawie 82 mln euro. Te pieniądze wesprą samorządy lokalne, służby ratownicze, uczelnie i organizacje pozarządowe, by mogły jeszcze pełniej zadbać o bezpieczeństwo w pasie przygranicznym. Pozwolą też zadbać o poprawę jakości środowiska w tym rejonie

– powiedział minister Wojnarowski.

Komitet zatwierdził 44 polsko-ukraińskie projekty o wartości dofinansowania unijnego w sumie w wys. prawie 82 mln euro. To prawie 40% budżetu przeznaczonego w Programie na projekty.

 Pieniądze na transgraniczne działania z zakresu środowiska pozwolą m.in. na:

  • zakup pojazdów strażackich i sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
  • budowę i modernizację sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
  • rewitalizację i promocję obiektów przyrodniczych.

Do tej pory wsparcie finansowe otrzymało 20 projektów z priorytetu Zdrowie. Koncentrują się one na ochronie zdrowia i zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza.

O programie (www.pl-ua.eu)

Program Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 został przyjęty przez Komisję Europejską 30 listopada 2022 r. Ma wspierać procesy rozwojowe na pograniczu Polski i Ukrainy. Skierowany jest do polskich i ukraińskich regionów przygranicznych oraz wszystkich instytucji non-profit działających na tym obszarze.

Unia Europejska przeznaczyła na jego realizację 235,9 mln euro (z tego 214,4 mln euro na projekty), a jego całkowity budżet to ponad 262 mln euro.

Cele programu realizowane są w 6 głównych priorytetach:

  • środowisko,
  • zdrowie,
  • turystyka,
  • współpraca,
  • granice,
  • dostępność.

Program obejmuje:

•            w Polsce - województwa:  podlaskie, mazowieckie (tylko podregiony ostrołęcki i siedlecki), lubelskie i podkarpackie;

•            w Ukrainie - obwody: wołyński, lwowski, zakarpacki, rówieński, tarnopolski i iwanofrankiwski.

Program wspiera wspólne polsko-ukraińskie inicjatywy w formach: projektów konkursowych, pozakonkursowych, dużych projektów infrastrukturalnych oraz funduszy małych projektów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w priorytecie Środowisko (pdf).

 Pobierz plik Statystyki naboru w priorytecie Środowisko​_Interreg NEXT PLUA (docx 35 kB)

 

Powrót na początek strony