Komitet Monitorujący programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 zatwierdził do dofinansowania projekty złożone w 1. naborze wniosków w priorytecie Środowisko

18 kwietnia 2024 r. Komitet Monitorujący zatwierdził do dofinansowania projekty, które poprawią jakość środowiska naturalnego w pasie przygranicznym.

Posiedzeniu przewodniczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Konrad Wojnarowski. W spotkaniu udział wziął również wiceminister w Radzie Ministrów Ukrainy Ihor Yaremenko.

Komitet Monitorujący zatwierdził 44 polsko-ukraińskie projekty o wartości dofinansowania unijnego w sumie w wysokości prawie 82 mln euro. To prawie 40% budżetu przeznaczonego w Programie na projekty.

Beneficjenci z województwa podlaskiego uczestniczą w 11 projektach, a przyznane dla nich dofinansowanie wynosi łącznie 8 496 5661,41 euro.

Poniżej lista zatwierdzonych projektów z beneficjentami z województwa podlaskiego:

LP.

Nr projektu

Tytuł projektu

Beneficjenci z woj. podlaskiego

Beneficjenci z Ukrainy

Wnioskowane dofinansowanie

w EUR

1

PLUA.01.01-IP.01-0010/23

Wspólne wysiłki zwiększające transgraniczną zdolność reagowania na katastrofy

Gmina Wizna

Oddział Główny Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy w obwodzie tarnopolskim

2 057 794,20

2

PLUA.01.01-IP.01-0011/23

Rozwiązania bezpieczeństwa pożarowego i zarządzania katastrofami dla polskich i ukraińskich społeczności transgranicznych

Miasto Stawiski

Oddział Główny Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy w obwodzie tarnopolskim

2 315 867,40

3

PLUA.01.01-IP.01-0030/23

Zapobieganie i usuwanie skutków zmian klimatycznych poprzez zakup pojazdów i sprzętu gaśniczego do gaszenia pożarów lasów

Gmina Siemiatycze

Departament Główny Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy w obwodzie lwowskim

1 350 173,99

4

PLUA.01.01-IP.01-0032/23

Wspólne działania na rzecz poprawy współpracy w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i zagrożeniom klimatycznym na obszarze przygranicznym Polski i Ukrainy

Gmina Klukowo

Komitet Wykonawczy Rady Miejskiej Kivertsi

1 Państwowy Oddział Ratowniczo-Gaśniczy Oddziału Głównego Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy w obwodzie wołyńskim

2 499 843,54

5

PLUA.01.01-IP.01-0039/23

Poprawa bezpieczeństwa na obszarze przygranicznym Polski i Ukrainy w zakresie ratownictwa

Miasto Augustów

Departament Główny Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy w obwodzie wołyńskim

1 583 117,06

6

PLUA.01.02-IP.01-0020/23

Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej w dwóch miastach – Suwałkach i Tarnopolu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Ternopilvodokanal”

950 990,00

7

PLUA.01.02-IP.01-0033/23

Czysta woda dla wszystkich

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie

Rada Miasta Bursztyn

1 681 715,54

8

PLUA.01.02-IP.01-0053/23

Bezpieczna kanalizacja dla zdrowego środowiska: rozwiązania transgraniczne Łucka i Białegostoku

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Lutskvodokanal”

2 396 790,09

9

PLUA.01.03-IP.01-0002/23

Czysty Bug – wspólne działania Gminy Drohiczyn i Gminy Dobrotvir na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Doliny Bugu

Gmina Drohiczyn

Urząd miasta Dobrotvir

1 635 411,48

10

PLUA.01.03-IP.01-0007/23

Utworzenie systemu monitorowania zachowania różnorodności biologicznej na chronionych obszarach transgranicznych

Narwiański Park Narodowy

Nobelski Park Narodowy

1 577 928,43

11

PLUA.01.03-IP.01-0015/23

Różnorodność biologiczna w zielonej infrastrukturze powiatu białostockiego i miasta Użgorod

Poviat Białystok, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

Departament Infrastruktury Miejskiej Komitetu Wykonawczego Rady Miejskiej Użgorodu

Komitet Wykonawczy Rady Miejskiej Użhorodu

2 499 235,20

 

Sfinansowanie tak dużej ilości ważnych dla ochrony środowiska projektów możliwe jest dzięki decyzji Komitetu o przesunięciu środków z priorytetu Turystyka. O zmianę zakresu Programu i anulowanie naboru na projekty turystyczne wnioskowała ukraińska Instytucja Krajowa uzasadniając to trwającą wojną.

Powrót na początek strony