Eksperci kluczowi

Eksperci w dziedzinie polityki regionalnej i ekonomii, którzy uczestniczyli w pracach nad Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020:

Prof. dr hab. Jacek Szlachta – profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej   w  Warszawie, od 1989 roku wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. W latach 90. był uczestnikiem Zespołu Sterującego przygotowującego Koncepcję Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju pod kierunkiem prof. Kołodziejskiego, w latach 2002-2004 – przewodniczącym Rady Polityki Regionalnej Państwa. W ostatnim 10-leciu był autorem i kierował pracami ekspertów przygotowujących strategie regionalne (m. in.  Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku, Strategię Polski Zachodniej). W II połowie 2011 roku był kluczowym ekspertem naukowym w ramach Polskiej Prezydencji ds. europejskiej polityki spójności, w latach 2010–2011 trzykrotnie keynote speakerem w Parlamencie Europejskim, ekspertem w komisji Polityki Regionalnej Parlamentu Europejskiego. Natomiast od 2011 jest ekspertem w europejskim programie badawczym ESPON European Territory 2050.

Prof. dr hab. Wojciech Dziemianowicz – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w dziedzinie konkurencyjności regionów i zarządzania strategicznego w sektorze publicznym. Współtwórca m.in. Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020, Strategii Rozwoju Społeczno-GospodarczegoWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego do roku 2015, Strategii Rozwoju Polski Wschodniej. Współautor Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, konsultant Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prof. dr hab. Bogusław Plawgo – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, prowadzi wykłady z zakresu teorii organizacji i zarządzania oraz zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym. Jest autorem ponad 90 opracowań naukowych dotyczących głównie sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwoju regionalnego. Od 1991 roku pełni funkcje prezesa zarządu Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, gdzie w praktyce realizuje koncepcje wykorzystania instrumentów stymulujących rozwój regionalny, w szczególności w obszarze doskonalenia zasobów ludzkich oraz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. Kierował dziewięcioma projektami badawczymi oraz ośmioma projektami wdrożeniowymi współfinansowanymi ze środków zagranicznych. Jest członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego.

Powrót na początek strony