Moderatorzy

Moderatorzy grup tematycznych

Dr hab. Robert Ciborowski - prof. UwB, prorektor ds. ekonomicznych Uniwersytetu w Białymstoku, ekonomista. Od 1993 roku jest nauczycielem akademickim, prowadzi wykłady z Teorii rozwoju gospodarczego i Ekonomiki innowacji. W latach 2002-2005 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania na UwB, a w latach 2005-2012 - dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

Jest członkiem: Towarzystwa Ekonomistów Polskich, The European Association for the Study of Science and Technology (EASST), Zespołu Interdyscyplinarnego ds. oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców przy Ministerstwie Nauki I Szkolnictwa Wyższego. Pełni funkcję External Examiner for the University of Wales validated BA (Hons) in Business Economics and MScEcon in International Business Economics at the Lazarski University.

Jest autorem ponad 100 publikacji (w tym monografii, artykułów, podręczników).

Dr hab. Piotr Banaszuk - profesor Politechniki Białostockiej, kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Jest przewodniczącym Regionalnej Rady Ochrony Przyrody województwa podlaskiego i Rady Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego, członkiem Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej w Polskiej Akademii Nauk, koordynatorem planów ochrony dla obszarów Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi. Pełnił funkcję konsultanta „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010”.

Jest członkiem towarzystw i organizacji naukowych, m.in. przewodniczącym regionalnego oddziału Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Od lat współpracuje z niemiecką fundacją EuroNatur, z którą realizuje projekty badawcze i wdrożeniowe związane z ochroną przyrody i rozwojem obszarów wiejskich. Autor wielu publikacji i ekspertyz dotyczących walorów i ochrony środowiska Polski Północno-Wschodniej, ekologii mokradeł oraz odnawialnych źródeł energii w województwie podlaskim.

Dr Anna Augustyn - pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadzi zajęcia z ekonomiki lokalnej i regionalnej, polityki regionalnej oraz marketingu terytorialnego. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Menedżerskich.

Autorka wielu publikacji dotyczących rozwoju lokalnego, marketingu i brandingu miejsc, w tym współautorka książki na temat strategii promocji jednostek samorządu terytorialnego. Konsultant zewnętrzny ds. tworzenia strategii rozwoju i promocji miast i regionów. W latach 2009-2010 zajmowała stanowisko asystenta Prezydenta Miasta Białegostoku ds. strategii. Ekspert w wielu projektach finansowanych ze środków UE. Członek The Institute of Place Management w Londynie.

Marek Dźwigaj - ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz autor artykułów i publikacji związanych z rozwojem przedsiębiorczości w województwie podlaskim. Jest absolwentem Politechniki Białostockiej oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania finansami w Szkole Głównej Handlowej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej oraz w zarządzaniu oddziałem komercyjnego przedsiębiorstwa finansowego.

Od 2001 roku zawodowo związany jest z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego, w której aktualnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu oraz dyrektora Regionalnej Instytucji Finansującej. Nadzoruje miedzy innymi proces wdrażania w województwie kilku działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka skierowanych bezpośrednio do przedsiębiorców.

Hubert Ostapowicz – wicedyrektor ds. PO KL w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku oraz nauczyciel akademicki w Zakładzie Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu europejskiego rynku pracy, polityki regionalnej, zarządzania projektami europejskimi, w tym w aspekcie zarządzania finansowego, a także finansów publicznych. Członek Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Adaptacyjność w Warszawie oraz zastępca członka Podkomitetu Monitorującego komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

 

Powrót na początek strony