Specjalna pula na Europejski Filar Praw Socjalnych, czyli: równe szanse i dostęp do zatrudnienia, uczciwe warunki pracy i ochronę socjalną

W nowym programie regionalnym 249 mln zł będzie zarezerwowanych na projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+. O tym, na jakie konkretnie cele będzie można otrzymać wsparcie, dyskutowali członkowie Regionalnego Forum Terytorialnego (RFT). Posiedzenie odbyło się w piątek, 23 kwietnia, w formule online.

Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych - to kolejny cel europejski, omawiany podczas posiedzenia Regionalnego Forum Terytorialnego (RTF). Chodzi w nim o:

  • równe szanse i dostęp do zatrudnienia (m.in. kształcenie się przez całe życie, równouprawnienie płci, wsparcie na rzecz zatrudnienia),
  • uczciwe warunki pracy (bezpieczne i elastyczne zatrudnienie, godziwe wynagrodzenia, ochronę w przypadku zwolnień, równowagę między życiem zawodowym a prywatnym),
  • ochronę socjalną i integrację społeczną (opiekę nad dziećmi, ochronę socjalną, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia emerytalne i renty, ochronę zdrowia, integrację osób z niepełnosprawnościami, mieszkania i pomoc dla bezdomnych, dostęp do podstawowych usług).

W ramach programów europejskich (krajowego i regionalnych) w latach 2021-2027 będą wspierane projekty, które będą wprowadzały w życie te zasady, o czym szczegółowo informowała na posiedzeniu RTF Karolina Perkowska, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Na poziomie krajowym zostanie zarezerwowanych w tym obszarze 11,5 mld euro. W programie regionalnym będzie to 249 mln euro, a na pozostałe inwestycje twarde w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 743 mln euro. Łącznie pula dla Podlaskiego wyniesie 992 mln euro.

Dotacje na lepszą edukację, programy zdrowotne i pracę zdalną

Aby zwiększyć dostęp do zatrudnienia przewidziane będzie wsparcie na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, realizowaną poprzez urzędy pracy (w tym dotacje na samozatrudnienie).

W ramach podnoszenia jakości edukacji można będzie uzyskać pomoc na rozwój edukacji przedszkolnej, szkół zawodowych (na dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy), doradztwa zawodowego. Wsparcie jest też przewidziane na przygotowanie nauczycieli do wykorzystania narzędzi cyfrowych i na kompleksowe programy rozwojowe, ukierunkowane na podniesienie jakości edukacji (rozwój kompetencji kluczowych, cyfryzację edukacji, realizację działań społeczno-wychowawczych).

W obszarze ochrony zdrowia będą realizowane regionalne programy zdrowotne dotyczące profilaktyki chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, a także działania wspierające rehabilitację, umożliwiającą powrót do pracy. Wdrażane będą również projekty ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.

Można również będzie liczyć na wsparcie pracodawców z sektora prywatnego we wprowadzaniu elastycznych form zatrudnienia, w tym pracy zdalnej.  

Promowana będzie też integracja społeczno-ekonomiczna obywateli państw trzecich i społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie. Przewidziane są m.in. kursy języka polskiego, szkolenia z zakresu wartości i kultury polskiej, szkolenia zawodowe czy pomoc we włączeniu się na rynek pracy.

Unijna pomoc obejmie też tworzenie i rozwój centrów usług społecznych, rozwój usług opiekuńczych, asystenckich, systemów teleopieki czy funkcjonowanie mieszkań chronionych i wspomaganych.

Przewidziane jest również wsparcie przedsiębiorstw społecznych, a także aktywizacja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo oraz osób z niepełnosprawnościami.

Liczą się rezultaty

To tylko niektóre projekty, na które będzie można uzyskać pomoc, z szerokiej gamy oferowanej w ramach EFS+ w przyszłej perspektywie. Projekty te mają się przełożyć na konkretne rezultaty: zwiększenie poziomu zatrudnienia, potencjału instytucji rynku pracy, poprawę jakości edukacji, dostępu do edukacji, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu ustawicznym i podnoszeniu umiejętności, podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa, zwiększenie liczby osób korzystających z usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, w tym w obszarze pomocy społecznej i zdrowia.

Pozostałe obszary wsparcia w nadchodzącej perspektywie zostaną poruszone na kolejnych posiedzeniach RFT. Na spotkaniu 17 marca członkowie RTF dowiedzieli się już, że cel, na który wydamy najwięcej pieniędzy to „bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa”, czyli szeroko rozumiana ochrona klimatu i środowiska. Na te zadania ma być przeznaczone co najmniej 30 procent całego budżetu polityki spójności. Z kolei na zwiększenie mobilności i udoskonalenie regionalnych połączeń teleinformatycznych we wszystkich programach regionalnych musi zostać przeznaczone 11,5 mld euro, co było omawiane na spotkaniu 30 marca.

Załączniki do treści

Dodana: 23 kwiecień 2021 12:42

Zmodyfikowana: 23 kwiecień 2021 12:42