Ponad 80 propozycji projektów na przyszłą perspektywę finansową

Na apel Marszałka Województwa Podlaskiego, dotyczący nadsyłania propozycji przedsięwzięć strategicznych dla regionu, odpowiedziało wiele instytucji: samorządów, Lokalnych Grup Działania, jednostek otoczenia biznesu, stowarzyszeń. Nadesłały ponad 80 propozycji.

Marszałek wystosował w marcu specjalne zaproszenie, w którym zwrócił się o nadsyłanie propozycji do programów operacyjnych na kolejną perspektywę finansową na lata 2021-2027. Termin ich zgłaszania minął 15 maja 2020 roku.

Wymiar ponadlokalny

Chodziło tu o przedsięwzięcia strategiczne, czyli takie, które wnoszą kluczowy wkład w rozwój województwa podlaskiego. To projekty o wymiarze ponadlokalnym, które swoim zasięgiem wykraczają poza granice poszczególnych gmin czy powiatów, oraz o przedsięwzięcia o charakterze partnerskim – angażujące szerokie grono, zarówno z sektora publicznego, jak i  prywatnego, a także projekty interdyscyplinarne, łączące naukę z biznesem.

Napłynęło ponad 80 propozycji. Zgłosiły je gminy, powiaty, jednostki samorządowe, spółki komunalne, Lokalne Grupy Działania, organizacje pozarządowe, jednostki otoczenia biznesu, stowarzyszenia przedsiębiorców, organizacje turystyczne. Dotyczą wielu obszarów, m.in. zdrowia, edukacji, przedsiębiorczości, kultury, turystyki, odnawialnych źródeł energii, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Cele unijne

Teraz każda z propozycji zostanie przeanalizowana. Przedsięwzięcie musi mieć nie tylko wymiar ponadlokalny, ale również spełniać pewne warunki, np.: wpisywać w jeden z celów Unii Europejskiej na kolejną perspektywę finansową. Są nimi m.in. innowacyjność, gospodarka niskoemisyjna, przystosowanie do zmian klimatu, mobilność, cyfryzacja, przedsięwzięcia o wymiarze społecznym (tzw. europejski filar praw socjalnych), zrównoważony i zintegrowany rozwój obszarów miejskich i wiejskich w ramach inicjatyw lokalnych. 

Co ważne, projekt nie może dotyczyć budowy dróg publicznych, linii kolejowych oraz komunikacji publicznej, ponieważ tego typu inwestycje zostaną wskazane w Regionalnym Planie Transportowym Województwa Podlaskiego.

Minimalna szacunkowa wartość przedsięwzięcia musi wynosić co najmniej 10 mln zł, a w przypadku inicjatyw o wymiarze społecznym – 7 mln zł.

Zaproszenie Marszałka Województwa Podlaskiego do składania propozycji projektów strategicznych dla regionu

Dodana: 29 maj 2020 14:17

Zmodyfikowana: 25 luty 2021 10:05