Czekamy na Wasze pomysły. Zaprojektujcie z nami przyszłość regionu

Nasza gospodarka, po pandemii, na pewno nie będzie już taka sama. Czeka nas wiele nowych wyzwań. Konstruując program regionalny na kolejną perspektywę chcemy jak najszerzej uwzględnić Wasze oczekiwania i potrzeby. Zgłaszajcie je do nas, do Urzędu Marszałkowskiego.

Zwracamy się do Was z prośbą, aby czas, który spędzacie teraz w domu, wykorzystać kreatywnie. Wiemy, że zajmują Was aktualne problemy: strach o przyszłość, zdrowie, los najbliższej rodziny. Warto zająć głowę czymś innym, próbą zaprojektowania przyszłości po przejściu pandemii, próbą szukania rozwiązań dla gospodarki, bo od jej kondycji będzie zależał poziom życia nas wszystkich.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2021-2027 będzie jednym z narzędzi, wspierających rozwój naszego województwa po wygaśnięciu choroby. Planujemy właśnie jego zakres. Na czym powinien się koncentrować, jakie widzicie priorytety? Zgłaszajcie nam swoje pomysły, strategiczne projekty, idee. Zaprojektujmy wspólnie przyszłość naszej małej ojczyzny.

I właśnie w związku z trwającymi pracami nad kolejną perspektywą finansową 2021-2027, Marszałek Województwa Podlaskiego zaprasza do składania propozycji przedsięwzięć strategicznych dla regionu.

Czemu służy to zaproszenie?

Celem zaproszenia jest włączenie jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów), instytucji, jednostek naukowych i edukacyjnych, organizacji, w tym pozarządowych, i podmiotów gospodarczych do współpracy nad przyszłością województwa. Spodziewanym efektem tego działania będzie identyfikacja oczekiwań i potrzeb, wyłonienie nowych  pomysłów, idei, koncepcji, tak, aby proces programowania kolejnej  perspektywy  finansowej prowadzony był wspólnie z mieszkańcami naszego regionu.

O jakie przedsięwzięcia chodzi?

Przedsięwzięcie strategiczne to takie, które wnosi kluczowy wkład w realizację celów polityki rozwoju województwa.

Biorąc powyższe pod uwagę, prosimy o zgłaszanie przedsięwzięć o wymiarze ponadlokalnym, czyli takich, które swoim zasięgiem wykraczają poza granice poszczególnych gmin/powiatów, oraz przedsięwzięć o charakterze partnerskim – angażujących szerokie grono interesariuszy, zarówno z sektora publicznego, jak i  prywatnego, a także przedsięwzięć interdyscyplinarnych łączących naukę z biznesem.

Kto może zgłosić przedsięwzięcie?

Podmioty publiczne i prywatne z terenu województwa podlaskiego. Należy wskazać lidera przedsięwzięcia i partnerów.  Zaproszenie nie dotyczy jednostek podległych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Jaka może być tematyka przedsięwzięcia?

Przedsięwzięcie powinno zostać zakwalifikowane do jednego z celów politycznych (CP), wskazanych w rozporządzeniu dotyczącym funduszy europejskich. Są to:

„CP 1 bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej;

CP 2  bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;

CP 3  lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych;

CP 4  Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych;

CP 5 Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych.

FST (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) wspiera cel szczegółowy, jakim jest umożliwienie regionom i ludziom łagodzenia społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.”

* projekt ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0375&from=PL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0023&from=PL

Minimalna szacunkowa wartość przedsięwzięcia (za wyjątkiem przedsięwzięć zakwalifikowanych do CP 4) nie może być niższa niż 10 mln PLN. W przypadku CP 4 minimalna wartość nie może być niższa niż 7 mln PLN.

W jakiej formie należy zgłosić przedsięwzięcie?

Przedsięwzięcia należy zgłaszać  na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. Jeden pomysłodawca ma możliwość zgłoszenia trzech przedsięwzięć.

Do kiedy i gdzie można zgłaszać przedsięwzięcia?

Należy je wysłać na skrzynkę mailową konsultacje2030@wrotapodlasia.pl do dnia 30.04.2020 r.

Uwaga! Niniejsze zaproszenie nie dotyczy projektów z zakresu budowy dróg publicznych, linii kolejowych  oraz komunikacji publicznej, ponieważ tego typu przedsięwzięcia zostaną wskazane w Regionalnym Planie Transportowym Województwa Podlaskiego.

Formularz zgłaszania przedsięwzięć strategicznych (Word 109Kb)

Dodana: 30 marzec 2020 15:36

Zmodyfikowana: 29 czerwiec 2020 09:46