Zaproszenie do zgłaszania propozycji przedsięwzięć strategicznych dla rozwoju województwa podlaskiego

W związku z trwającymi pracami nad kolejną perspektywą finansową 2021-2027, Marszałek Województwa Podlaskiego zaprasza do składania propozycji przedsięwzięć strategicznych dla regionu.

Czemu służy to zaproszenie?

Celem zaproszenia  jest włączenie jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów), instytucji, jednostek naukowych i edukacyjnych, organizacji, w tym pozarządowych, i podmiotów gospodarczych do współpracy nad przyszłością województwa. Spodziewanym efektem tego działania będzie identyfikacja oczekiwań i potrzeb, wyłonienie nowych  pomysłów, idei, koncepcji, tak, aby proces programowania kolejnej  perspektywy  finansowej prowadzony był wspólnie z mieszkańcami naszego regionu.

O jakie przedsięwzięcia chodzi?

Przedsięwzięcie strategiczne to takie, które wnosi kluczowy wkład w realizację celów polityki rozwoju województwa.

Biorąc powyższe pod uwagę, prosimy o zgłaszanie przedsięwzięć o wymiarze ponadlokalnym, czyli takich, które swoim zasięgiem wykraczają poza granice poszczególnych gmin/powiatów, oraz przedsięwzięć o charakterze partnerskim – angażujących szerokie grono interesariuszy, zarówno z sektora publicznego, jak i  prywatnego, a także przedsięwzięć interdyscyplinarnych łączących naukę z biznesem.

Kto może zgłosić przedsięwzięcie?

Podmioty publiczne i prywatne z terenu województwa podlaskiego. Należy wskazać lidera przedsięwzięcia i partnerów.  Zaproszenie nie dotyczy jednostek podległych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Jaka może być tematyka przedsięwzięcia?

Przedsięwzięcie powinno zostać zakwalifikowane do jednego z celów politycznych (CP), wskazanych w rozporządzeniu dotyczącym funduszy europejskich. Są to:

„CP 1 bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej;

CP 2  bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;

CP 3  lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych;

CP 4  Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych;

CP 5 Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych.

FST (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) wspiera cel szczegółowy, jakim jest umożliwienie regionom i ludziom łagodzenia społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.”

 

* projekt ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0375&from=PL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0023&from=PL

 

Minimalna szacunkowa wartość przedsięwzięcia (za wyjątkiem przedsięwzięć zakwalifikowanych do CP 4) nie może być niższa niż 10 mln PLN. W przypadku CP 4 minimalna wartość nie może być niższa niż 7 mln PLN.

W jakiej formie należy zgłosić przedsięwzięcie?

Przedsięwzięcia należy zgłaszać  na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. Jeden pomysłodawca ma możliwość zgłoszenia trzech przedsięwzięć.

Do kiedy i gdzie można zgłaszać przedsięwzięcia?

Należy je wysłać na skrzynkę mailową konsultacje2030@wrotapodlasia.pl do dnia 30.04.2020 r.

 

Uwaga! Niniejsze zaproszenie nie dotyczy projektów z zakresu budowy dróg publicznych, linii kolejowych  oraz komunikacji publicznej, ponieważ tego typu przedsięwzięcia zostaną wskazane w Regionalnym Planie Transportowym Województwa Podlaskiego.


 

Załączniki do treści

Dodana: 12 marzec 2020 15:21

Zmodyfikowana: 29 czerwiec 2020 09:46