Zaproszenie do składania propozycji koncepcji Dużych Projektów Infrastrukturalnych w Programie Interreg Polska-Rosja 2021-2027 z województwa podlaskiego

Trwają prace nad projektem Programu Polska – Rosja 2021-2027. Wspólny Komitet Programujący zdecydował, iż właściwe samorządy województw w Polsce oraz Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej zidentyfikują propozycje koncepcji tzw. Dużych Projektów Infrastrukturalnych (DPI) w poszczególnych regionach. Celem tego procesu jest przyszłe dofinansowanie przedsięwzięć, które zostaną wpisane do projektu Programu Polska-Rosja 2021-2027. W projektach konieczna jest współpraca z partnerem rosyjskim z Obwodu Kaliningradzkiego.

Program Interreg Polska–Rosja 2021–2027 obejmuje województwo pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz część województwa podlaskiego (subregiony: białostocki oraz suwalski), zaś po stronie rosyjskiej Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.

Mapa Programu Interreg Polska–Rosja 2021–2027

Zakres tematyczny przyszłego Programu wg stanu na dzień 7 stycznia 2021r., w który muszą wpisywać się propozycje koncepcji DPI jest następujący:

CEL POLITYCZNY 2. Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

Cele szczegółowe:

 • Promowanie dostępu do wody i zrównoważonej gospodarki wodnej.
 • Wzmocnienie ochrony przyrody, różnorodności biologicznej (oraz zielonej infrastruktury, w szczególności w środowisku miejskim) oraz ograniczenie wszelkich form zanieczyszczenia.

CEL POLITYCZNY 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym dzięki wdrażaniu europejskiego filaru praw socjalnych

Cele szczegółowe:

 • Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz promowanie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej.
 • Zwiększanie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zaprasza do składania propozycji koncepcji DPI, które spełniają warunki uzyskania statusu DPI w ramach Programu, wskazane w kryteriach wynikających z „Głównych wymagań dotyczących DPI"  wskazanych przez Wspólny Komitet Programujący przyszły Program Interreg Polska-Rosja 2021-2027 w dniu 7 stycznia 2021 r. Kryteria te (poniżej) zostały uzupełnione o zapisy dodatkowe (zaznaczone kursywą), wskazujące na ich roboczą interpretację.

Termin nadsyłania propozycji koncepcji DPI upływa 10 marca 2021r. Propozycje należy wysyłać na załączonym formularzu - Wzór koncepcji DPI. Do formularza należy dołączyć podpisane, zeskanowane oświadczenia partnerów (wzór podany w formularzu) i dodatkowe informacje o Liderze projektu. Wersję elektroniczną dokumentów (skany) należy przekazać do 10 marca 2021 r. do godziny 23:59 czasu polskiego na adres mailowy: ewt@wrotapodlasia.pl

Przesłanie propozycji koncepcji DPI oznacza zgodę na zastosowanie się do procedur i kryteriów obowiązujących w procesie przygotowywania Programu Interreg Polska–Rosja 2021-2027 oraz zgodę na stworzenie przez Województwo Podlaskie rankingu wszystkich propozycji projektów zebranych z regionu w oparciu o niżej wymienione kryteria.

Należy podkreślić, że decyzje w sprawie nadania propozycjom koncepcji DPI statusu DPI podejmuje Wspólny Komitet Monitorujący Programu. Rola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego jest w tym zakresie pomocnicza i techniczna. Ranking na poziomie regionu nie stanowi decyzji o zatwierdzeniu projektów do dofinansowania.

Wszelkie zapytania należy kierować do Referatu Europejskiej Współpracy Terytorialnej w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, e-mail: ewt@wrotapodlasia.pl; tel. 508 818 968, 85 66 54 594.

Wzór koncepcji DPI do wypełnienia oraz oświadczenia partnerów - do pobrania (DOCX 38 kB) (dokument opracowany przez Sekretariat Programu, należy uzupełnić w języku angielskim)

Załącznik dodatkowy do uzupełnienia - Dodatkowe informacje o Liderze projektu – do pobrania (DOCX 14 kB)

LP

Kryteria obligatoryjne DPI

Opis kryteriów

1.

WKŁAD DO PROGRAMU

 • DPI wyraźnie wpisuje się w cele Programu oraz jego wskaźniki
 • DPI znacząco wpłynie na rozwój obszaru Programu i realizację wskaźników Programu
 • DPI odnosi się do konkretnych wspólnych potrzeb i wykazuje charakter ponadlokalny (jednym z istotnych aspektów oceny będzie zgodność zaplanowanej/ych inwestycji po stronie województwa podlaskiego z dokumentami strategicznymi województwa podlaskiego – do uzupełnienia w Wordzie w dodatkowym załączniku)

2.

ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE

 • DPI wykazuje silne efekty transgraniczne
 • DPI nie może być realizowany na obszarze tylko po jednej stronie granicy, musi być realizowany i wykazuje korzyści dla obszarów położonych po obu stronach granicy tj. polskiej oraz rosyjskiej (jednym z istotnych aspektów oceny będzie siła oddziaływania w ujęciu terytorialnym, społecznym i ekonomicznym)

3.

KRYTERIA DOTYCZĄCE PARTNERSTWA

 • DPI składany jest przez partnerstwo polsko-rosyjskie
 • DPI spełnia kryteria współpracy: wspólne przygotowanie, wdrażanie, finansowanie, personel
 • Zaleca się równomierne rozłożenie działań po obu stronach granicy (również finansowania)
 • Dostarczenie Oświadczenia o partnerstwie już na etapie składania koncepcji DPI

4.

CZAS TRWANIA

DPI realizowany przez maksymalnie 36 miesięcy

5.

BUDŻET

Budżet DPI spełnia warunki:

 • Maksymalne dofinansowanie projektu z Programu 6 000 000 EUR
 • Stopa współfinansowania do 90% kosztów kwalifikowalnych
 • Zaleca się, aby ok. 50% budżetu DPI dedykowane było działaniom po stronie polskiej i ok. 50% po stronie rosyjskiej
 • Min. 2 500 000 EUR to działania inwestycyjne - koszty nabycia, budowy lub modernizacji infrastruktury

6.

OBSZAR GEOGRAFICZNY

 • Działania DPI są wdrażane na obszarze Programu
 • Działania poza obszarem Programu (jeśli dotyczy) powinny wykazywać wyraźną korzyść dla obszaru kwalifikowalnego Programu

7.

GOTOWOŚĆ DO WDRAŻANIA

Projekt powinien wykazywać gotowość do wdrażania (jednym z istotnych aspektów oceny będzie doświadczenie instytucji podlaskiej/ch w realizacji projektów dofinansowanych z programów międzynarodowych - do uzupełnienia w Wordzie jako załączniku dodatkowym)

8.

TRWAŁOŚĆ

Projekt wykazuje długotrwałe oddziaływanie i rezultaty (min. 5 lat po zakończeniu projektu)

 

Powrót na początek strony