Wsparcie na tożsamość regionalną, dobrze prosperujący, stabilny i bezpieczny region

Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego planuje nabór wniosków w terminie 15 lutego – 31 marca 2021 w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 (Project Support Facility). 

Project Support Facility (PSF) został utworzony przez państwa członkowskie Rady w 2012 r. w celu współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego. Fundusz dysponuje budżetem w wysokości 1 mln euro na okres trzech lat, co daje ok. 330 tys. euro rocznie. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 65 tys. euro.

Edycja konkursu w 2021 roku

Mając na względzie aktualne wyzwania związane z sytuacją epidemiczną w regionie Morza Bałtyckiego, Rada Państw Morza Bałtyckiego wskazała jako priorytet w tej edycji wsparcie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających odporność regionu poprzez promocję integracji i ochrony grup społecznych, szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii koronawirusa.

Wnioskodawcami mogą być m.in. osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, jak również członkowie grup eksperckich RPMB i podmioty współpracujące z tą organizacją. Warunkiem ubiegania się o środki jest włączenie w projekt minimum dwóch – oprócz Polski – partnerów spośród państw członkowskich RPMB.

Cele projektów

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów RPMB. Są to:

Tożsamość regionalna – projekty powinny zawierać innowacyjne propozycje zapobiegania i zwalczania wyzwań dla odporności społecznej związanych z pandemią koronawirusa. Realizowane na poziomie lokalnym projekty powinny oddziaływać na sytuację regionu, m.in. wzmacniać społeczeństwo poprzez działania w obszarze kultury, kreatywności, zaangażowania młodzieży i edukacji, w tym rozwoju kompetencji cyfrowych, zwłaszcza wśród osób młodych.

Zrównoważony i dobrze prosperujący region – zgłoszone projekty mogą dotyczyć wszystkich trzech elementów zrównoważonego rozwoju, obejmując wymiar społeczny, ekonomiczny i związany ze środowiskiem naturalnym. Jako szczególnie cenne postrzegane będą m.in. projekty podejmujące kwestię zwalczania bezrobocia, będącego następstwem pandemii, szczególnie wśród osób młodych, kobiet i innych grup wrażliwych społecznie. Mile widziane są również projekty dot. innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, pozwalających w krótkim czasie dostosować kwalifikacje pracowników do postpandemicznego rynku pracy.

Bezpieczny i stabilny region – celem projektów powinno być zwiększenie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego (szczególnie przedstawicieli tzw. grup wrażliwych, tj. kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych, osób starszych, migrantów, ofiar wyzysku), jak również organizacji pozarządowych i innych organizacji non-profit w działania na rzecz podniesienia lokalnej odporności wobec ryzyka zagrożeń wynikających z katastrof naturalnych, jak również działalności człowieka. W ramach priorytetu „Bezpieczny i stabilny region” oczekiwane są również projekty dotyczące tworzenia i wzmacniania dostępnych i efektywnych systemów ochrony praw dzieci, w tym również w kontekście wpływu pandemii na system ochrony osób małoletnim. W edycji 2021 funduszu PSF szczególna uwaga skierowana zostanie również na projekty przeciwdziałające wykluczeniu przedstawicieli grup wrażliwych, jak np. migrantów, których bezpieczeństwo ekonomiczne zostało w sposób szczególny zagrożone w trakcie pandemii.

Bliższe informacje na temat naboru znajdują się na stronie internetowej Rady Państw Morza Bałtyckiego

Aplikacje wraz z wymaganymi dokumentami należy we wskazanym terminie (15 lutego – 31 marca 2021) przesyłać na adres  mailto:jekaterina.popova@cbss.org

 

 

Dodana: 15 grudzień 2020 11:08

Zmodyfikowana: 15 grudzień 2020 11:08