Ważna informacja dla beneficjentów programów Interreg 2021-2027

Na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej została zamieszczona nowa „Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (…)”.

Dokument ten pozwala na dofinansowanie wkładu własnego wszystkich polskich partnerów realizujących projekty w programach Interreg 2021-2027, niezależnie od ich statusu prawnego (link do Procedury znajduje się tutaj).

Partnerzy projektów będą mogli uzyskać środki rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości do 15% kwalifikowalnych wydatków między innymi w programach:

Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Interreg Europa 2021-2027

Ponadto, samorządy województw będą mogły uzyskać środki rezerwy celowej budżetu państwa na działania /projekty ze środków pomocy technicznej między innymi w programach:

Interreg Litwa-Polska 2021-2027

Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027

Uwaga: partnerzy otrzymujący w projekcie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach art. 20 GBER (Rozporządzenia komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu zmienionego rozporządzeniem (UE) nr 2021/1237) nie mogą otrzymać żadnego dodatkowego współfinansowania publicznego dla swoich budżetów.

Powrót na początek strony