Stan realizacji Strategii zaprezentowany

Przyjęcie raportu rocznego z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do Roku 2020 i prezentacja stanu realizacji kontraktu terytorialnego były głównymi tematami czwartkowych (23 maja br.) obrad Podlaskiego Forum Terytorialnego. Posiedzeniu przewodniczył Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajło.

Podlaskie Forum Terytorialne powstało z myślą o dyskusji i wymianie doświadczeń na temat rozwoju regionu. W jego skład wchodzą przedstawiciele samorządów, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, uczelni i przedsiębiorców.

Na początku posiedzenia przedstawiono raport z realizacji Strategii za rok 2018. O efektach, a także głównych wnioskach wynikających z opracowania opowiedziała Edyta Dąbrowska z Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Sukcesy i ważne problemy

Z raportu wynika, że do największych osiągnięć realizacji celów strategicznych można zaliczyć choćby znaczną poprawę wskaźnika świadczenia usług e-administracji czy najwyższy w skali kraju odsetek osób posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu. Do pozytywnych tendencji należy także zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na drogach, spadek liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, znaczny wzrost wskaźnika przyrostu naturalnego czy wydłużające się trwanie życia mieszkańców.

Do minusów zaliczone zostały natomiast m.in. malejąca liczba osób w wieku 25-64 lat uczestniczących w kształceniu i szkoleniach, znaczne zwiększenie emisji metanu CH4 z poziomu 12,7 ton do 50,3 ton, czy niski udział sprzedaży eksportowej w województwie podlaskim w skali kraju, na poziomie 1%.

Z kolei główne rekomendacje w kontekście aktualizowanej Strategii, wyszczególnione w raporcie, odnoszą się do poświęcenia szczególnej uwagi kwestii przedsiębiorczości, innowacyjności i poprawy kapitału ludzkiego.

Realizacja kontraktu terytorialnego

Prezentacja była wstępem do dyskusji, w której uczestnicy forum zgłosili swoje uwagi dotyczące aktualizacji Strategii, wskazując potencjały i bariery rozwoju regionu. Wicemarszałek Derehajło podkreślił, że do realizacji wyznaczonych celów nie wystarczy wyłącznie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego.

– Nie będziemy się koncentrować tylko na RPO, a chcemy wzmocnić możliwość inwestowania także środków zewnętrznych – mówił.

W dalszej części obrad dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP Joanna Sarosiek przedstawiła uczestnikom forum stan realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego.

Kontrakt terytorialny jest umową pomiędzy rządem, a województwem. Określa cele o istotnym znaczeniu zarówno dla rozwoju kraju, jak i regionu. Finansowane są z programów unijnych – krajowych i regionalnych, a także dzięki środkom budżetu państwa. Zadania priorytetowe, określone w kontrakcie terytorialnym, są na różnych etapach realizacji.

Dodana: 23 maj 2019 15:03

Zmodyfikowana: 17 grudzień 2019 11:14