Samorządy mogą wnioskować o dofinansowanie rozwoju stref przemysłowych

Trwa nabór wniosków w siódmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych: Rozwój stref przemysłowych. Jeszcze przez nieco ponad dwa tygodnie jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związki mogą wnioskować o wsparcie.

Dofinansowanie dla takich przedsięwzięć może wynieść do 98 proc. wartości inwestycji, minimalny poziom wkładu własnego wynosi 2 proc. Samorządy mogą złożyć dwa wnioski: do kwoty 100 mln zł i do kwoty 250 mln zł.

Nabór jest przeznaczony specjalnie na rozwój stref przemysłowych. Oznacza to, że wniosek można składać, aby stworzyć lub poprawić warunki obsługi i rozwoju:

  • istniejących spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 80 ha, które są oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren produkcji, z którego przynajmniej 50 proc. powierzchni terenu było zagospodarowane infrastrukturą przemysłową w dniu ogłoszenia naboru;
  • planowanych spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 60 ha, które przynajmniej w 50 proc. stanowią własność: Skarbu Państwa lub JST lub spółek zarządzających SSE lub spółek, których właścicielem są podmioty wymienione powyżej i które dają możliwość ulokowania i uruchomienia produkcji przemysłowej;
  • międzynarodowych terminali intermodalnych o strategicznym znaczeniu gospodarczym, działających w sieci kompleksowej i bazowej TEN-T, która obejmuje linie kolejowe, porty i terminale kolejowo-drogowe.

Każdy wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski. Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Program Inwestycji Strategicznych to rządowy program wsparcia inwestycji realizowanych przez JST i ich związki. BGK jest jego operatorem: samorządy składają wnioski w aplikacji programu, po zakończeniu każdego naboru BGK przekazuje raport do Komisji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja ta analizuje wnioski i przygotowuje rekomendację, na podstawie której Prezes Rady Ministrów decyduje o przyznaniu dofinansowania.

źródło: BGK

Powrót na początek strony