RPOWP: 4 miliardy dofinansowania, 2,2 tys. projektów

Sejmik Województwa Podlaskiego na posiedzeniu 8 czerwca zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego za 2019 rok, a także z aktualnym stanem realizacji.

Sprawozdanie za 2019 rok zostało 25 maja zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPOWP na lata 2014-2020, który nadzoruje wykonanie programu regionalnego. 28 maja zostało ono przesłane do Komisji Europejskiej.

Natomiast podczas posiedzenia 8 czerwca ze sprawozdaniem zapoznali się radni wojewódzcy. Poznali również aktualny stan wykonania RPOWP.

Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego zauważył duży progres w realizacji programu. – Pod koniec 2018 roku, jeśli chodzi o kontraktację, czyli podpisywanie umów, byliśmy na przedostatnim 15. miejscu, teraz już na 11. A jeśli chodzi o płatności, to z przedostatniego 15. miejsca awansowaliśmy na 8., czyli jesteśmy w środku stawki. Z kolei biorąc pod uwagę rozwój przedsiębiorczości, mamy najlepsze wyniki w kraju – stwierdził marszałek.

Ponad 600 konkursów

Na sesji Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, poinformowała radnych, że do tej pory zostało ogłoszonych 615 konkursów, 77 naborów pozakonkursowych oraz dwa nabory w trybie nadzwyczajnym.

Zarząd Województwa podpisał ponad 2,2 tys. umów o dofinansowanie, o wartości ponad 6,2 mld zł, których dofinansowanie przekroczyło 4,2 mld zł. Radni dowiedzieli się również, że stan wykorzystania puli z Unii Europejskiej w RPOWP wynosi 78,49 proc. (wartość dofinansowania w podpisanych umowach). Wydatki wskazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność (wkład UE) stanowią 42,03 proc. alokacji.

Cele na ten rok już wykonane

Joanna Sarosiek omówiła również wykonanie zasady n+3 na ten rok. Zasada ta określa okres na  rozliczenie projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Jest to bardzo istotny proces z uwagi na ustanowione w programach minimalne kwoty na każdy rok (rok n). Kwoty te należy zadeklarować do KE najpóźniej w ciągu trzech kolejnych lat (n+3).  Jeśli Instytucja Zarządzająca w roku n+3 rozliczy kwotę niższą niż roczna transza środków na dany rok n, traci wartość różnicy.

Okazało się, że cel RPOWP na 2020 rok został już osiągnięty i wynosi 112,83 proc.! Z tego, jeśli chodzi o Europejski Fundusz Społeczny, zostało wykonane 104,30 proc. celu zasady n+3 na 2020 rok, natomiast w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 116,17 proc.

Fundusze Europejskie w walce z pandemią

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego poinformowała również o działaniach podejmowanych w związku z pandemią, a finansowanych z programu regionalnego. Przypomniała, że 142 mln zł z RPOWP przeznaczył Zarząd Województwa Podlaskiego na pomoc dla podlaskich przedsiębiorców w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego. Są to dopłaty do wynagrodzeń pracowników (72 mln zł) oraz bardzo atrakcyjne, nieoprocentowane pożyczki (70 mln zł). Obie formy wsparcia cieszą się dużą popularnością. Z kolei ponad 42 mln zł zawiera tzw. pakiet zdrowotny, który zakłada wsparcie dla jednostek medycznych m.in. na zakup specjalistycznego sprzętu, aparatury medycznej, środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji, testów, odczynników oraz innych materiałów medycznych, specjalistycznych środków transportu, a także wykonanie niezbędnych prac remontowo-budowlanych. Natomiast 3,8 mln zł wspomoże domy pomocy społecznej w walce ze skutkami pandemii.

Załączniki do treści

Dodana: 8 czerwiec 2020 18:05

Zmodyfikowana: 10 czerwiec 2020 09:34