Raport o stanie województwa zaprezentowany podczas XX sesji Sejmiku

Poniedziałkową sesję Sejmiku Województwa Podlaskiego rozpoczęła prezentacja Raportu o stanie województwa za 2019 rok. Przedstawiła go Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Region się rozwija, ale przed nami wciąż wiele pracy

Według danych zaprezentowanych w raporcie, wartość większości wskaźników społeczno-gospodarczych ulega poprawie, zwiększając potencjał gospodarczy województwa. Tempo wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego jest jednak wolne w stosunku do oczekiwań i tempa rozwoju całego kraju. Przykładem może być PKB per capita, które w 2018 roku wzrosło o 5,6% w skali regionu i 6,4% w skali kraju. Aby zmniejszyć dystans rozwojowy do pozostałych województw Polski, konieczne jest zwiększenie tempa procesów posiadających pozytywny wpływ na gospodarkę.

Pozytywnym czynnikiem jest wzrost aktywności innowacyjnej regionu. Prawie dwukrotnie wzrosły nakłady na badania i rozwój wśród podlaskich przedsiębiorców, a ostatni rok zaowocował ponad 40% wzrostem liczby uzyskanych patentów. Rośnie również wartość eksportu per capita. W 2019 roku, dynamika wzrostu podlaskiego eksportu, w stosunku do roku poprzedniego, przewyższała dynamikę krajową (wzrost w województwie o 8,7%, wzrost w kraju o 5,5%). Podlaskie powoli poprawia również swoją sytuację związaną z niskim przyrostem naturalnym i wysokim zagrożeniem ubóstwem. 

Są także wskaźniki, w których podlaskie jest jednym z liderów. Województwo zajmuje 4 miejsce w kraju pod względem powierzchni certyfikowanego rolnictwa ekologicznego. Region plasuje się także w czołówce województw (2. miejsce) pod względem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem. Rośnie zużycie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Pod względem wartości tego wskaźnika województwo wyprzedza najlepiej rozwinięte regiony kraju, takie jak mazowiecki, małopolski, czy dolnośląski.

Województwo zajmuje 3. pozycję w kraju pod względem dostępu przedsiębiorstw do szerokopasmowej sieci internet. Również gospodarstwa domowe posiadają coraz lepszy dostęp do internetu. Region znajduje się także w czołówce województw pod względem ilości odpadów poddanych odzyskowi w stosunku do ilości wszystkich wytworzonych odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) oraz charakteryzuje się jednym z najwyższych w skali kraju wzrostem udziału odpadów komunalnych zebranych selektywnie w stosunku do ogółu zebranych odpadów komunalnych.

Idziemy w dobrym kierunku

Biorąc udział w dyskusji, jaka nastąpiła po przedstawieniu raportu, marszałek Artur Kosicki mówił o sprawniej wydatkowanych funduszach unijnych. Argumentował też, że obecny zarząd potrafi pozyskiwać środki na inwestycje infrastrukturalne z budżetu państwa. Mówił także o ubiegłorocznym rekordowym wsparciu na jednostki ochotniczej straży pożarnej, wyższych nakładach na służbę zdrowia, inwestycje oraz uzyskany niższy deficyt przy wyższych wydatkach.

- To wszystko dowodzi, że rozwijamy się, idziemy w dobrym kierunku. Jest to możliwe także dzięki działaniom naszych poprzedników. Bo tych wyników nie da się wypracować w ciągu roku. Za to, co dobre – dziękuję – dodał marszałek.

Załączniki do treści

Dodana: 8 lipiec 2020 09:31

Zmodyfikowana: 25 luty 2021 10:06