Przedłużony termin konsultacji społecznych w sprawie oceny EFS/YEI

Dlaczego ta konsultacja?

Ocena EFS i YEI ma na celu zebranie opinii osób i organizacji, które były faktycznymi lub potencjalnymi beneficjentami wsparcia z EFS, a także opinii ogółu społeczeństwa na temat EFS. Celem ewaluacji jest w szczególności:

Ocena efektów wsparcia z EFS i YEI w latach 2014-2020;

Ocena skuteczności, efektywności, przydatności i unijnej wartości dodanej działań EFS, a także badanie ich komplementarności i spójności z innymi funduszami;

Przekazywanie wyciągniętych wniosków, które mogą mieć znaczenie dla wdrażania EFS+ w okresie programowania 2021–2027;

Wkład w opracowywanie przyszłych programów po roku 2027.

Wyniki tych konsultacji zostaną wykorzystane w badaniu uzupełniającym ocenę ex post EFS/Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych na lata 2014–2020. Badanie zostanie zakończone do grudnia 2024 r. i zostanie opublikowane na stronie internetowej DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Kto jest zaproszony do wzięcia udziału w tych konsultacjach?

Wszyscy obywatele i organizacje są zaproszeni do wzięcia udziału w tych konsultacjach.

Wkłady są szczególnie pożądane od:

Obywateli, niezależnie od tego, czy otrzymują lub otrzymywali wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego

Organizacje zaangażowane w realizację Europejskiego Funduszu Społecznego, takie jak instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące, realizatorzy projektów (w tym organizacje pozarządowe), organizacje społeczeństwa obywatelskiego, członkowie komitetów monitorujących, grupy rzecznictwa, ministerstwa edukacji lub pracy lub organizatorzy kształcenia i szkolenia

Każda organizacja lub obywatel zainteresowany dziedzinami zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji i szkoleń.

Link będzie dostępny do 23 stycznia: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/evaluation2014-20ESFandYEI

 

Powrót na początek strony