Pomoc unijna na drogi, zdrowie, edukację i kulturę

Budowa dróg, węzłów przesiadkowych, tras rowerowych, a także wzrost jakości edukacji, ochrony zdrowia, odnowa zabytków i inwestycje w turystykę - to kolejne tematy dotyczące funduszy europejskich na przyszłe lata, o których dyskutowali członkowie Regionalnego Forum Terytorialnego (RFT). Posiedzenie odbyło się we wtorek, 30 marca, w formule online.

Na pierwszy cel, czyli zwiększenie mobilności i udoskonalenie regionalnych połączeń teleinformatycznych we wszystkich programach regionalnych, musi zostać, zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa (tj. kontraktem między Polską a Komisją Europejską) 11,5 mld euro. Natomiast na wdrażanie tzw. europejskiego filaru praw socjalnych (zdrowie, edukacja, aktywizacja) zarezerwowanych jest 3,3 mld euro. Musimy więc te obszary uwzględnić w naszym nowym programie regionalnym, którego budżet to co najmniej 992 mln euro.

Z kolei w ramach pomocy w programie Polska Wschodnia (PW) na pierwszy z wymienionych tu obszarów trzeba przeznaczyć 930 mln euro, na drugi 230 mln euro. Budżet całego programu wynosi 2,5 mld euro. Skorzysta z niego lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie, a także część województwa mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i dziewięciu ościennych powiatów).

Inwestycje, o których dyskutowano podczas posiedzenia, będą wspierane w ramach różnych programów: krajowych, regionalnych i ponadregionalnego (PW), o czym informowała Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP.

Transport drogowy i kolejowy

Warunkiem wsparcia projektów w sektorze transportu jest kompleksowe zaplanowanie tych działań. Oznacza to konieczność aktualizacji Regionalnego Planu Transportowego.

W tym obszarze wsparcie przewidziane jest m.in.: na transport drogowy, kolejowy, morski, lotniczy. Wspomagana będzie integracja różnych form transportu, budowa i rozbudowa węzłów przesiadkowych, w tym wiążących komunikację lokalną z siecią pasażerskiego transportu szynowego, a także na tworzenie i rozbudowa parkingów, systemów tras rowerowych. Pomoc zostanie skierowana również na cyfryzację sektora transportu. Projekty transportowe będą realizowane głównie poprzez programy krajowe i program PW.

- Pan Marszałek nie tylko planuje projekty pozakonkursowe w zakresie transportu, ale także chciałby zorganizować konkurs na drogi o kategorii niższej niż drogi krajowe w ramach nowego programu  - podkreśliła Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP.

Realizacja projektów w tym zakresie ma zmniejszyć dysproporcje w dostępności transportowej województw w Polsce, poprawić efektywność systemów transportowych, bezpieczeństwa. Zakładany jest wzrost udziału transportu kolejowego w przewozach pasażerskich i towarowych, a także zmniejszenie energochłonności systemów transportowych oraz zwiększenie dostępności punktów czy węzłów transportowych dla osób o ograniczonej mobilności i z niepełnosprawnościami.

Lepiej wyposażone szkoły i uczelnie

Kolejny obszar wsparcia wynika z konieczności wdrażania tzw. europejskiego filaru spraw socjalnych, który zakłada równe szanse i dostęp do zatrudnienia, uczciwe warunki pracy oraz ochronę socjalną i integrację społeczną.

W tym wypadku pomoc przewidziana będzie m.in.: na infrastrukturę edukacyjną (wychowanie przedszkolne, kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne), infrastrukturę szkolnictwa wyższego (w tym zawodowego). Zostaną utworzone placówki zapewniające opiekę osobom z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Powstaną na przykład mieszkania o charakterze wspomaganym: chronione, treningowe i wspierane. Będzie też dofinansowywana infrastruktura ochrony zdrowia.

Specjalna  pomoc zostanie skierowana na zachowanie i modernizację obiektów dziedzictwa kulturowego, a także na turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne (odwołujące się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych).

Te projekty mają się przełożyć na poprawę jakości edukacji i szkolnictwa wyższego, zwiększenie sprawności reagowania systemu edukacji na potrzeby rynku pracy, poprawę dostępności do edukacji, zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu ustawicznym i podnoszeniu umiejętności, a także podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Nakłady na zdrowie, kulturę i turystykę

Zakładany jest m.in.: wzrost jakości i dostępności usług zdrowotnych, zwiększenie liczby osób korzystających z usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej, wzrost jakości i dostępności oferty w obszarze kultury i turystyki.

Pozostałe tematy wsparcia w nadchodzącej perspektywie zostaną poruszone na kolejnych posiedzeniach RFT. Dwa tygodnie temu, na posiedzeniu 17 marca, członkowie RTF dowiedzieli się już, że cel, na który wydamy najwięcej pieniędzy to „bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa”, czyli szeroko rozumiana ochrona klimatu i środowiska. Na te zadania ma być przeznaczone co najmniej 30 procent całego budżetu polityki spójności.

***

Regionalne Forum Terytorialne to platforma wymiany myśli i doświadczeń na temat rozwoju regionu. W jego skład wchodzą przedstawiciele wielu środowisk: przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, uczelni, samorządów i administracji. Jego działanie wynika z zapisów Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 i dlatego wszelkie ważne dla województwa zagadnienia i plany są dyskutowane w tym gremium.

Załączniki do treści

Dodana: 30 marzec 2021 13:59

Zmodyfikowana: 31 marzec 2021 14:02