Podział środków na programy Interreg 2021-2027 z udziałem Polski

Rząd zatwierdził podział Funduszy Europejskich przeznaczonych na międzynarodowe programy Interreg 2021-2027 w ramach "Europejskiej Współpracy Terytorialnej". Łączna pula dla Polski na programy Interreg 2021-2027 (transgraniczne i transnarodowe) wynosi 567,5 mln euro.

Logo Programu Interreg

Interreg 2021-2027 z udziałem Polski będą finansować projekty przede wszystkim na szczeblu lokalnym i regionalnym, w takich dziedzinach jak:

 • współpraca instytucji i obywateli,
 • ochrona środowiska,
 • wsparcie kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym,
 • rozwój mobilności, konkurencyjność przedsiębiorstw, ochrona zdrowia, badania i rozwój, inteligentne specjalizacje, edukacja i bezpieczeństwo (dostępne w niektórych programach Interreg 2021-2027).

W latach 2021-2027 Polska będzie uczestniczyć w 15 programach Interreg. Budżet przeznaczony na poziomie unijnym na programy Interreg 2021-2027 stanowi 2,4% całego budżetu polityki spójności UE na lata 2021-2027 i wynosi 8,15 mld euro. Z tej puli Komisja Europejska przydziela każdemu państwu członkowskiemu środki na współpracę transgraniczną i transnarodową. Podział środków między państwa członkowskie opiera się na kryterium liczby ludności w regionach objętych współpracą. Następnie państwa członkowskie dzielą środki pomiędzy programy Interreg, w których uczestniczą.

Polski wkład do programów z budżetu EFRR

 • Meklemburgia/Brandenburgia - Polska 37,5 mln euro,
 • Brandenburgia - Polska 31 mln euro,
 • Polska - Saksonia 27,6 mln euro,
 • Czechy - Polska 93,7 mln euro,
 • Polska - Słowacja 69 mln euro,
 • Litwa - Polska 20,7 mln euro,
 • Południowy Bałtyk 36 mln euro,
 • Polska - Białoruś - Ukraina 87,9 mln euro,
 • Polska - Rosja 43,2 mln euro.

Razem programy transgraniczne 446,8 mln euro

 • Region Morza Bałtyckiego 60,3 mln euro,
 • Europa Środkowa 60,3 mln euro.

Razem programy transnarodowe 120,7 mln euro

Razem programy transgraniczne i transnarodowe 567,5 mln euro

Ostateczny budżet poszczególnych programów będzie sumą wkładów wszystkich państw uczestniczących w danym programie, a w przypadku państw nie będących członkami UE jest zasilany dodatkowo wkładem z budżetu unijnego.

Dodana: 18 czerwiec 2021 12:20

Zmodyfikowana: 18 czerwiec 2021 12:26