Podlaskie Forum Terytorialne jednogłośnie za projektem Strategii

W poniedziałek, 2 marca 2020 roku członkowie Podlaskiego Forum Terytorialnego zagłosowali za przyjęciem projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 i skierowaniem go pod obrady Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Podlaskie Forum Terytorialne to platforma wymiany myśli i doświadczeń na temat rozwoju regionu. W jego skład wchodzą przedstawiciele wielu środowisk: przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, uczelni, samorządów i administracji. Jego działanie wynika z zapisów Strategii i dlatego wszelkie etapy pracy nad tym dokumentem są dyskutowane w tym gremium.

W poniedziałek tematem posiedzenia było przyjęcie projektu SRWP i skierowanie go pod obrady Sejmiku Województwa Podlaskiego. – To bardzo ważne posiedzenie. Takie uchwały, w sprawie przyjęcia projektu Strategii, są podejmowane raz na siedem lat – podkreśliła wagę spotkania Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Zmiany po konsultacjach

Projekt uwzględniał część uwag, jakie wpłynęły podczas konsultacji społecznych tego dokumentu. Trwały one od 26 listopada 2019 roku do 8 stycznia 2020 roku. W tym czasie odbyły cztery spotkania konsultacyjne, o Strategii przedstawiciele UMWP rozmawiali również na wielu spotkaniach z różnymi gremiami (przedsiębiorcami, seniorami, radnymi). Podczas konsultacji mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi do projektu – elektronicznie za pośrednictwem strony www.strategia.wrotapodlasia.pl oraz tradycyjnie pocztą. Wpłynęło 150 uwag, wniosków i propozycji.

W wymiarze gospodarczym uczestnicy zwracali uwagę głównie na: poprawę i rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej regionu, wzmocnienie roli turystyki ze szczególnym uwzględnieniem działalności  uzdrowiskowej, konieczność skupienia się na innowacjach i technologiach ICT, weryfikację inteligentnych specjalizacji regionu, znaczenie rolnictwa i sektora rolno-spożywczego, potrzebę przeciwdziałania skutkom zmian klimatu. W wymiarze społecznym na: problemy związane z wyludnianiem się regionu i wykluczeniem społecznym, wsparcie osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, wzmacnianie roli organizacji pozarządowych, wzmacnianie szkolnictwa zawodowego. Z kolei w wymiarze terytorialnym mieszkańcy chcieli zaakcentować m.in. bogactwo przyrodnicze i kulturowe regionu, rozszerzenie poszczególnych obszarów strategicznej interwencji, zwracali również uwagę na dysproporcje w rozwoju różnych obszarów naszego województwa.

Uwagi składali głównie: przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, osoby fizyczne, instytucje otoczenia biznesu i uczelni. 6 lutego 2020 roku Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie z konsultacji i projekt SRWP (po zmianach wynikających z konsultacji).

Dokument wizyjny

– Strategia to dokument wizyjny, interdyscyplinarny. Jest ogólny, gdyż uznaliśmy, że konkretne inwestycje, konkretne zagadnienia będą doprecyzowywane na poziomie dokumentów operacyjnych – stwierdziła Joanna Sarosiek. – W Strategii chcemy pokazać, że jesteśmy ambitnym regionem, nie boimy się wyzwań. Stawiamy śmiałe cele, a celem, który jest dla nas nadrzędny, bo warunkuje rozwój całego regionu, jest gospodarka.

– To dokument ogólny, ale nie ogólnikowy – dodał prof. Bogusław Plawgo, jeden z ekspertów, którzy pracowali nad aktualizacją projektu Strategii. – Stawia na przemysł 4.0, na innowacje sieciowe, odpowiada na wzywania współczesnego świata: starzenie się społeczeństwa, depopulację, zmiany klimatyczne, mówi o gospodarce obiegu zamkniętego, rewolucji energetycznej. Odpowiada na pytanie, co chcemy osiągnąć. Ale jak to zrobić – na to przyjdzie czas w programach operacyjnych.

W przyszłym tygodniu opinię na temat projektu Strategii wyda Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. A pod koniec miesiąca na temat dokumentu wypowiedzą się radni wojewódzcy.

Dodana: 2 marzec 2020 14:52

Zmodyfikowana: 29 czerwiec 2020 09:44