Plan transportowy. Cele, potrzeby i… marzenia

Jakie połączenia kolejowe i drogi powstaną w latach 2021-2027 i jaki sposób zdobyć pieniądze na te inwestycje - na te tematy dyskutowano w czwartek (13.05) podczas pierwszego posiedzenia grupy sterującej ds. kompleksowego planowania transportu na poziomie regionalnym na lata 2021-2027. Przewodniczył mu, w zastępstwie Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, wicemarszałek Marek Olbryś.

 - Celem spotkania jest wypracowanie opinii na temat zachodzących procesów oraz wniosków i rekomendacji, które zostaną wykorzystane w prowadzeniu polityki województwa podlaskiego w obszarze transportu. Plan musi zaspokajać potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców. Pamiętajmy też o tym, że będzie podstawą do ubiegania się o fundusze unijne w perspektywie finansowej 2021-2027 - zapowiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Kluczowy dokument

Głównym celem regionalnego planu transportowego jest zdiagnozowanie stanu oraz kierunków rozwoju systemu transportowego województwa podlaskiego do roku 2030. Jednocześnie będzie to kluczowy dokument umożliwiający finansowanie inwestycji transportowych w perspektywie finansowej 2021-2027, głównie z programu regionalnego, ale także z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

Czwartkowe spotkanie miało charakter panelu roboczego. Jego celem było poznanie opinii na temat potrzeb transportu w regionie. Przedmiotem dyskusji była w szczególności: ocena barier rozwojowych dla przewozów pasażerskich i towarowych, identyfikacja potrzeb  i priorytetów w zakresie rozwoju transportu oraz ocena wariantów planistycznych.

Plan na dwóch nogach

Zaproszeni do dyskusji członkowie grupy przedstawili szereg propozycji i planów, istotnych z punktu widzenia ich gmin, miast i powiatów.

Ich uwagi przeanalizują teraz eksperci obecni na spotkaniu: prof. Tomasz Komornicki i dr hab. Piotr Rosik, wyłonieni w przetargu na wykonawcę projektu Regionalnego planu transportowego Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027. Ta dyskusja pozwoliła im poznać oczekiwania społeczeństwa.

- Plan, który mamy przygotować, musi stać na dwóch nogach. Jedną jest zaspokojenie popytu, oczekiwań mieszkańców, a drugą - zwiększanie dostępności, pobudzanie rozwoju regionu, przedsiębiorczości - stwierdził prof. Tomasz Komornicki.

Integracja sieci drogowych

Eksperci przedstawili główny cel nowego planu transportowego, jakim jest poprawa wewnętrznej spójności transportowej województwa. Powinien zawierać warianty planistyczne dla rozwoju transportu drogowego i kolejowego. Musi też uwzględniać inwestycje kluczowe, jak obwodnice w ciągu Drogi Krajowej nr 8.

Poza tym, plan musi uwzględniać m.in.:

  • lepszą integrację sieci europejskich i krajowych z regionalnymi i lokalnymi,
  • integrację transportową centralnej i północnej części województwa,
  • poprawę obsługi metropolii białostockiej (głównie transport publiczny),
  • obsługę terenów rzadko zaludnionych,
  • upowszechnienie  rozwiązań modalnych i intermodalnych,
  • poprawę bezpieczeństwa.

Plan transportowy ma być gotowy do 31 sierpnia 2021. Poprzedzą go konsultacje społeczne.

****************************

Do grupy sterującej ds. kompleksowego planowania transportu należą m.in.:  jednostki do planowana transportu na poziomie regionalnym (tj. m.in. GDDKiA, PKP Intercity, PKP PLK, Miasto Suwałki, RDOŚ, BKM, Miasto Łomża, Podlaskie Centrum Kolejowe), przedstawiciele innych podmiotów wskazanych przez wykonawcę (m.in. Politechnika Białostocka, Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku, Straż Graniczna) oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku. Grupie przewodniczy Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Dodana: 13 maj 2021 14:19

Zmodyfikowana: 13 maj 2021 14:19