PARP szuka operatorów regionalnych. 1,26 mld zł na wspieranie przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła właśnie kolejny konkurs, w ramach którego wyłonionych zostanie pięciu operatorów regionalnych. Będą oni odpowiedzialni za rozdystrybuowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności pośród przedsiębiorców z branży hotelarskiej, gastronomicznej (HoReCa), turystycznej i kulturowej. Nabór wniosków rozpocznie się 10 sierpnia 2023 roku.

5 lipca 2023 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła uruchomienie kolejnego konkursu, którego celem jest stwarzanie warunków do budowania odporności na wypadek kolejnych kryzysów i rozwój przedsiębiorczości wśród polskich firm. Tym razem w konkursie poszukiwani są operatorzy regionalni. Do udziału zaproszone są podmioty wspierające rozwój przedsiębiorczości w zakresie działalności badawczej, rozwojowej lub innowacyjnej.

"Celem inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć MŚP w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce. W ramach konkursu do przedsiębiorców z sektora hotelarskiego, gastronomicznego, turystycznego i kulturowego trafi 1,26 mld zł. Wyłonionych zostanie pięciu operatorów regionalnych odpowiedzialnych za udzielanie, na drodze konkursowej, wsparcia przedsiębiorcom z sektora MŚP na unowocześnienie lub rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa" – podkreśla prezes PARP Dariusz Budrowski.

Przedsięwzięcia MŚP objęte wsparciem

W szczególności wspierane będą przedsięwzięcia mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców obejmujące:

  • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowlane, budowa nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją (w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów), a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej i inwestycje związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów czy sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa;
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych;
  • usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Przedsięwzięcia operatorów

Na realizację zadań w ramach inwestycji A1.2.1 KPO operator otrzyma pomoc finansową na wydatki własne i partnerów bezpośrednio związane z przedsięwzięciem (te koszty będą rozliczane w sposób uproszczony – w formie kwot ryczałtowych) oraz na udzielnie pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć MŚP związanych z dywersyfikacją działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora HoReCa, turystyka lub kultura. Pomoc wypłacana MŚP będzie rozliczana w oparciu o rzeczywiście poniesione wydatki związane z rozwojem.

Podział regionalny operatorów

Operatorzy regionalni będą działać w skali regionu obejmującego kilka województw, zgodnie z podziałem:

  • region obejmujący województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie;
  • region obejmujący województwa: mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie;
  • region obejmujący województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie;
  • region obejmujący województwa: łódzkie, opolskie i śląskie;
  • region obejmujący województwa: dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie.

Dla każdego z ww. regionów zostanie wybrany tylko jeden operator regionalny. Wybrany operator regionalny będzie zobowiązany do obsługi przedsięwzięć MŚP ze wszystkich województw zaliczanych do danego regionu.

Podmioty zaproszone do konkursu

Rolę operatora regionalnego mogą pełnić  instytucje posiadające odmienne struktury, zasady działania, potencjał, doświadczenie oraz działające w zróżnicowanym środowisku, a także współdziałające z partnerami na podstawie umów partnerstwa. Mogą to być podmioty posiadające osobowość prawną lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, prowadzące działalność w celu zapewnienia korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele związane z zapewnieniem korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną.    

Więcej informacji znaleźć można na stronie PARP

źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Powrót na początek strony