Nowy model doradztwa dla samorządów

Starości z województwa podlaskiego 7 września debatowali z marszałkiem Arturem Kosickim nt. projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”. Jego celem jest wzmocnienie sprawności administracyjnej gmin i powiatów.

Projekt jest skierowany do partnerstw zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego. Obejmie te obszary, które są zagrożone trwałą marginalizacją oraz obszary funkcjonalne małych miast powiatowych liczących do 20 tys. mieszkańców. Dzięki doradztwu lokalne władze będą lepiej przygotowane do zarządzania m.in. funduszami europejskimi. Sprawna i kompetentna administracja ma przełożyć się zwłaszcza na lepszą realizację projektów inwestycyjnych w samorządach. Zwiększy się też ich znaczenie i odpowiedzialność za kreowanie klimatu społeczno-gospodarczego regionów.

Wspólne działanie to sporo korzyści. Na obszarze partnerstw zostaną przeanalizowane indywidualne potrzeby gmin i przygotowany na ich podstawie model działania. Utworzone w ten sposób strategie obejmą przedsięwzięcia m.in. z zakresu rozwoju gospodarczego, kwestii społecznych czy środowiskowych. Następnie eksperci przeprowadzą dokładną analizę wykonalności dla każdego projektu, także pod kątem finansowym.

Podczas spotkania z marszałkiem starości dowiedzieli się, jakie warunki muszą spełnić, aby zawiązać partnerstwo. Na złożenie wniosku mają czas do 22 września 2020. Urząd Marszałkowski  po ich ocenie, wybierze max. 3 partnerstwa i do 29 września przekaże informacje o nich do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Ministerstwo ogłosi listę wybranych partnerstw do objęcia pilotażem ok. 13 października.

Dodana: 7 wrzesień 2020 14:58

Zmodyfikowana: 8 wrzesień 2020 09:26