Nowe oblicze Sejn i Augustowa

Zarząd Województwa zatwierdził 17 października programy rewitalizacji tych miast. Oznacza to, że już pięć gmin ma gotowe programy. Wcześniej zostały przyjęte plany odnowy Suwałk, Bielska Podlaskiego i Łap.

Każde z miast musiało wyznaczyć teren, tzw. obszar zdegradowany, który zostanie objęty rewitalizacją i przedstawić działania naprawcze, jakie zamierza tam przeprowadzić. I to zarówno w sferze społecznej, jak też inwestycyjnej.

Obszar ten w Sejnach stanowią: 1 Maja oraz Centrum. Mieszka tam ponad 1,1 tys. osób, czyli 20,5 proc. mieszkańców,  a powierzchnia zajmuje 43,3 ha.

Program, przygotowany  przez Sejny, zakłada szereg przedsięwzięć, m.in.: renowację i  termomodernizację zabytkowego ratusza, remont ośrodka kultury, powstanie strefy rekreacji, termomodernizację budynków komunalnych, odbudowę Sukiennic Sejneńskich, rewitalizację centrum miasta i podwórek przy blokach, renowację Pałacu Biskupiego, wykonanie sieci cieplnej, poprawę infrastruktury komunikacyjnej, remont obiektów zabytkowych oraz ich adaptację na potrzeby utworzenia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Wartość tych działań to ponad 71 mln zł, z tego na ponad 60 mln zł miasto zamierza uzyskać dofinansowanie.

W Augustowie teren, który obejmie rewitalizacja, to: Lipowiec, Koszary, Kaczy Dołek oraz Centrum I. Mieszka tu 4,7 tys. osób, czyli 13,9 proc. mieszkańców Augustowa. Obszar zajmuje 209,7 ha powierzchni miasta.

Program również zakłada wiele projektów, m.in.: rozbudowę Miejskiego Domu Kultury, poprawę bezpieczeństwa w centrum, powstanie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, budowę mieszkań chronionych, powstanie kina letniego, utworzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy, dla osób uzależnionych, powstanie domu dziennego pobytu dla osób starszych, zagospodarowanie parku w Lipowcu i terenów wokół Jeziora Białego, odnowę przestrzeni międzyblokowych, zagospodarowanie bulwarów Kanału Bystrego i wykonanie ścieżek rowerowych.

Koszt tych działań przekracza 28 mln zł, ale Augustów chce uzyskać blisko 24 mln zł dofinansowania unijnego.

W prace nad przygotowaniem programów rewitalizacji zostali zaangażowani mieszkańcy. Odbywały się konsultacje, spotkania edukacyjne, informacyjne.

Na opracowanie tych programów gminy uzyskały dofinansowanie z Programu Pomoc Techniczna. Dokumenty te są podstawą do ubiegania się o pieniądze z programów unijnych na działania rewitalizacyjne.

 

Dodana: 19 październik 2017 13:39

Zmodyfikowana: 26 marzec 2019 13:56