Nowe oblicze Moniek, Bociek, Kolna i Łomży

Zarząd Województwa zatwierdził programy rewitalizacji gmin Mońki, Boćki, Kolno i miasta Łomża. Oznacza to, że już 16 gmin ma gotowe programy. Wcześniej zostały przyjęte plany odnowy miast: Suwałk, Bielska Podlaskiego, Augustowa, Sejn, Hajnówki, Wysokiego Mazowieckiego, Kolna i gmin: Łapy, Krynki, Zambrów, Gródek oraz Czarna Białostocka.

Każda z gmin musiała wyznaczyć teren, tzw. obszar zdegradowany, który zostanie objęty rewitalizacją i przedstawić działania naprawcze, jakie zamierza tam przeprowadzić. I to zarówno w sferze społecznej, jak też inwestycyjnej.

Obszar ten w Mońkach stanowi rejon: ul. Dworcowej (w tym budynek dworca PKP) do ul. Strażackiej, aleję Niepodległości i aleję Wojska Polskiego, park przy amfiteatrze, ulice Tysiąclecia, Wyzwolenia, Słoneczną oraz budynek MOK. Mieszka tam ponad 4 tys. osób, czyli 27,3 proc. mieszkańców,  a powierzchnia zajmuje 52,14 ha.

Program, przygotowany  przez Mońki, zakłada szereg przedsięwzięć, m.in.: budowę Mediateki (adaptację nieużytkowanego budynku dawnego kina), programy dla osób bezrobotnych, plac rekreacji dla młodzieży i dorosłych wraz z miejscem piknikowym, montaż domofonów w drzwiach wejściowych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Mońkach, budowę siłowni i placów zabaw na terenie spółdzielni, termomodernizację budynku przy ul. Wyzwolenia 18 w Mońkach. Program zawiera również działania uzupełniające, m.in. montaż systemu monitoringu na osiedlach „Centrum” i „Maliny”, odnowienie infrastruktury komunikacyjnej, chodników, parkingów oraz dróg osiedlowych i powiatowych, modernizację systemu ciepłowniczego Moniek (na obszarze rewitalizacji).

Koszt działań podstawowych to 8,7 mln zł, z czego gmina zamierza uzyskać dofinansowanie w wysokości 7,6 mln zł.

W Boćkach teren, który obejmie rewitalizacja, to siedem obszarów: Boćki Centrum, Dubno, Mołoczki, Nurzec, Sielc, Starowieś, Śnieżki.

Program również zakłada wiele projektów, m.in.: utworzenie miejsc spacerowo-rekreacyjnych, budowę parku w Boćkach, świetlic w Dubnie, Starowsi, Sielcu, Nurzcu, Śnieżkach i Mołoczkach, szkolenia dla przedsiębiorców, działania przeciwdziałające narkomanii, alkoholizmowi, budowę monitoringu, ścieżek rolkowo- rowerowych, montaż oświetlenia hybrydowego, utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w miejscowościach Dubno, Starowieś, Śnieżki i Mołoczki, organizację rajdów, plenerów, spotkań edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i zasad ekologii. Są też projekty uzupełniające, jak budowa parkingu czy  zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Koszt działań podstawowych to ponad 11, mln zł, ale gmina chce uzyskać 10 mln zł dofinansowania unijnego.

W gminie Kolno do obszaru rewitalizacji zaliczone zostały trzy miejscowości: Borkowo, Kozioł i Wincenta. Tak wyznaczony obszar rewitalizacji zamieszkuje 1314 osób, czyli 14,65 proc.  liczby mieszkańców.

Plan zakłada wiele zadań, np.:  przebudowę i adaptację zdegradowanych obiektów, usługi opiekuńcze dla seniorów z Wincenty, uruchomienie w świetlicy muzeum gminy Kolno, szkolenia z agroturystyki i BHP w rolnictwie, modernizację boiska gminnego i budowę siłowni w Borkowie, letnie projekcje w ramach plenerowego kina, odnowę elewacji kościoła pw. Trójcy świętej w Borkowie, zagospodarowanie terenu na rzeką Pisą                    w miejscowości Kozioł, organizację koncertów, spływów kajakowych.

Koszt tych działań to 2,5 mln zł, ale ponad 1 mln zł ma pokryć dofinansowanie unijne.

Kolejny program dotyczy miasta Łomża. W tym wypadku obszar zdegradowany, który zostanie poddany rewitalizacji, obejmuje pięć osiedli (nr 4, 5, 7, 9 i 15),  a zamieszkiwany jest przez prawie 11 tys. osób (18,23 proc. mieszkańców Łomży). Obejmuje powierzchnię 220,28 ha.

Plan zakłada działania integrujące pokolenia, sąsiadów, zapobiegające przemocy, zajęcia dla seniorów, językowe dla dzieci, rozbudowę i odnowę pawilonów handlowych przy dworcu PKS, powstanie muralu historyczno-patriotycznego i innych murali upamiętniających ważne wydarzenia dla Łomży, remont zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży, wykonanie i montaż mebli miejskich – „przysiadków” (dla osób niepełnosprawnych i starszych wzdłuż najczęściej uczęszczanych ulic), rozwój Centrum Integracji Społecznej, renowację Cmentarza Żydowskiego, instalacje artefaktów artystycznych w rejonie Starego Miasta. Koszt tych zadań przekracza 4,7 mln zł, dofinansowanie z Unii ma pokryć 4 mln zł.

Plan zakłada realizację również czterech przedsięwzięć uzupełniających: poprawę infrastruktury drogowej oraz dostępności komunikacyjnej, ożywienie inwestycyjne obszaru rewitalizacji, inwestycje w przestrzeń publiczną i infrastrukturę społeczną oraz mieszkalnictwo.

W prace nad przygotowaniem programów rewitalizacji zostali zaangażowani mieszkańcy. Odbywały się konsultacje, spotkania edukacyjne, informacyjne.

Na opracowanie tych programów gminy uzyskały dofinansowanie z Programu Pomoc Techniczna. Dokumenty te są podstawą do ubiegania się o pieniądze z programów unijnych na działania rewitalizacyjne. 

Dodana: 24 styczeń 2018 13:09

Zmodyfikowana: 14 marzec 2019 13:22