Misja gospodarcza na Litwie

Do udziału w misji Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego. Rekrutacja rozpoczyna się w poniedziałek, 27 marca.

 Celem misji zagranicznej jest:

  • promocja gospodarcza województwa podlaskiego na rynkach krajów nadbałtyckich,
  • wsparcie podlaskich przedsiębiorców w nawiązaniu i rozwijaniu relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi,
  • prezentacja walorów gospodarczych województwa podlaskiego jako dobrego miejsca do inwestowania i wymiany handlowej

Misja gospodarcza skierowana jest do przedsiębiorców z sektora spożywczego, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego przez minimum 12 miesięcy.

Wyjazd współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałania 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Wsparcie obejmuje:

  • koszt przejazdu do/z miejsca docelowego misji,
  • koszty zakwaterowania ze śniadaniami,
  • koszty ubezpieczenia,
  • koszty organizacji seminarium biznesowego oraz spotkań match-makingowych z zagranicznymi partnerami biznesowymi zgodnie z programem misji,
  • koszt lunchu, kolacji biznesowej zgodnie z programem misji,
  • koszt lokalnych transferów (transportu lokalnego) w miejscu docelowym – zgodnie z programem misji.

Udział w zagranicznej misji gospodarczej jest objęty pomocą de minimis.

Pomoc de minimis zostanie udzielona przedsiębiorcy, który spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Liczba przedsiębiorców objętych wsparciem: 8

Rozpoczęcie rekrutacji – misja na Litwie: 27 marca 2023 r., godz. 8:00.

Zakończenie rekrutacji – misja na Litwie: 4 kwietnia 2023 r., godz. 23:59.

Warunki zgłoszenia:
Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie investinpodlaskie.pl.

Za wszelkie kwestie organizacyjne związane z rekrutacją uczestników odpowiada Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 16, 15-089 Białystok:

Powrót na początek strony