Litewsko-Polski Transgraniczny Obszar Funkcjonalny

W dniu 30 kwietnia br. został zaprezentowany raport końcowy z badania zrealizowanego dzięki wsparciu DG REGIO Komisji Europejskiej, który zawiera kluczowe zagadnienia dotyczące utworzenia Turystycznego Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego (TTOF) na granicy polsko-litewskiej.

Opracowanie zawiera szereg informacji dotyczących m.in. oceny potencjału turystycznego pogranicza polsko – litewskiego, koncepcje i kierunki rozwoju turystyki w ramach TTOF, analizę potrzeb kluczowych interesariuszy oraz identyfikację czynników wpływających na rozwój turystyki, a także wnioski i rekomendacje.
W raporcie zawarto propozycje konkretnych przedsięwzięć i projektów transgranicznych - wspólnie wypracowane przez partnerów reprezentujących polską i litewską część TTOF.

Raport dostępny jest w dwóch wersjach językowych:

Yotvingia

Dodana: 17 maj 2021 14:41

Zmodyfikowana: 17 maj 2021 14:42