Kształcić zgodnie z potrzebami rynku – konferencja dotycząca szkolnictwa branżowego

Niedostosowanie kształcenia do potrzeb pracodawców było głównym problemem zdiagnozowanym podczas konferencji dotyczącej szkolnictwa branżowego, która odbyła się w piątek (12 kwietnia br.) w urzędzie marszałkowskim. Otworzył ją wicemarszałek Stanisław Derehajło i zaapelował zarówno do aktywności w pozyskiwaniu funduszy europejskich na rozwój kształcenia zawodowego, jak też o włączenie się w prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

Strategia to nasza przyszłość, którą będziemy realizować przez najbliższe lata, która dotyczy naszych dzieci – mówił wicemarszałek. – Dziś nad tym dokumentem pracuje grono specjalistów. Wspólnie wsłuchujemy się w głosy różnych środowisk, by stworzona w ten sposób strategia była najlepszą z możliwych. Zachęcam do aktywnego włączenia się w prace nad tym dokumentem, również w kwestii szkolnictwa zawodowego, które jest jej istotnym elementem.

Strategia pokazuje braki

O szczegółach związanych z pracami nad Strategią mówiła w swoim wystąpieniu Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP.

– Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do roku 2030 pokazuje problem niekompatybilności między potrzebami rynku pracodawców, a posiadanymi przez pracowników kompetencjami – wyjaśniła. – Skutkuje to bezrobociem w pewnych grupach zawodowych i jednoczesnym niedoborem pracowników w innych branżach.

Widać to na przykładzie województwa podlaskiego. Zaledwie 7,9% uczniów to absolwenci szkół branżowych I stopnia, licea ogólnokształcące kończy aż 47,8% rocznika 2016-2017. Tymczasem wedle tabeli popytu na pracowników największe zapotrzebowanie jest na robotników przemysłowych (37,6% ogółu wolnych miejsc pracy) i operatorów maszyn (19,4%).

Dlatego Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego zakłada wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, co ma przynieść efekty w postaci m.in. aktywnej polityki wspierania dostosowania kwalifikacji zasobów ludzkich do wymogów rynku pracy, zmiany w systemie edukacji, dzięki którym kształtowane mają być postawy i cechy sprzyjające innowacyjności i przedsiębiorczości. Nacisk powinien być też kładziony na wspieranie aktywności zawodowej osób biernych bądź długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, kobiet, osób po 50. roku życia.

Depopulacja i niedostosowanie kształcenia

W dalszej części konferencji dr hab. Bogusław Plawgo z Uniwersytetu w Białymstoku zidentyfikował problemy związane z kwestią szkolnictwa, które dotykają całego kraju, w szczególności województwa podlaskiego. To w głównej mierze niedostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb regionalnej gospodarki, ale także wysoki poziom migracji ludzi młodych w wieku 25-34 lat. 

– Dostęp do kompetentnych zasobów ludzkich wskazuje się jako jeden z najważniejszych czynników rozwoju przedsiębiorstw i regionu – podkreślił.

Zdaniem dr Plawgo niezbędne jest odpowiednie skomunikowanie całego systemu kształcenia zawodowego, na który składają się nie tylko szkoły zawodowe, ale także nadzór kuratoryjny, młodzież i ich rodzice, pracodawcy, a także instytucje kształcenia zawodowego i w końcu organy prowadzące.

Poszukać wsparcia

Marszałek Derehajło podczas konferencji apelował do dyrektorów szkół zawodowych o przygotowywanie i składanie wniosków o dotacje w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

– W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mamy dość duże środki na wspieranie tego typu kształcenia i zachęcamy wszystkich dyrektorów szkół żeby przygotowali świetne wnioski, żeby można było ubogacić i podnieść jakość kształcenia naszych dzieci.

Możliwości finansowania rozwoju szkół zawodowych w regionie przedstawiła Elżbieta Romańczuk, dyrektor Departamentu EFS UMWP. W chwili obecnej trwa nabór wniosków w ramach działania „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”. Konkurs podzielony jest na trzy rundy. Nabór w ramach pierwszej potrwa do 17 maja, kolejne rozpoczną się pod koniec czerwca i października.

Dotacje skierowane są do szkół i placówek kształcenia zawodowego (w tym do szkół policealnych). Uzyskane pieniądze można przeznaczyć m.in. na zajęcia dodatkowe, wyrównawcze, kursy specjalistyczne dla uczniów i nauczycieli, podnoszenie kwalifikacji przez kadrę pedagogiczną oraz na wyposażenie szkół.

Budżet całego konkursu wynosi 4 mln zł.

Podczas wystąpień w ramach konferencji poruszane były również kwestie m.in. prawa oświatowego oraz nowych metod promocji zawodów, oferty szkół zawodowych na przykładzie projektu „Dobry zawód  fajne życie” realizowanego przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr, współorganizatora piątkowej konferencji. Druga jej część przebiegała w dwóch sesjach panelowych dotyczących innowacji edukacyjnych i systemów jakości w szkołach zawodowych.

Dodana: 12 kwiecień 2019 15:09

Zmodyfikowana: 17 grudzień 2019 11:12