Hajnówka: Ta Strategia to dla nas szansa

Mieszkańcy subregionu bielskiego są bardzo zaangażowani w rozwój tego terenu – o tym świadczyła gorąca dyskusja, jaka wywiązała się podczas spotkania w ramach konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030, które odbyło się 29 listopada, w Hajnówce.

Na początku spotkania Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przedstawiła założenia projektu Strategii. Cele strategiczne tego projektu to dynamiczna gospodarka, zamożni mieszkańcy, partnerski region. – Natomiast wizja regionu zawarta jest w haśle „4P”: Podlaskie jest przedsiębiorcze, partnerskie i perspektywiczne – stwierdziła dyrektor Joanna Sarosiek. – Z kolei nasza misja brzmi: Ambitne Podlaskie!

Solidnie przygotowany dokument

Joanna Sarosiek omówiła każdą z tych kwestii, po czym rozpoczęła się dyskusja. Jako pierwszy zabrał głos gospodarz miasta, w którym się spotkaliśmy – Jerzy Sirak, burmistrz Hajnówki. – Dobrze, że możemy rozmawiać o Strategii właśnie w Hajnówce. Zapisy tego dokumentu uwzględniają nasze potrzeby, zgadzamy się z tymi założeniami, ale są one dość ogólne. Chcielibyśmy, aby Strategia uwzględniała jak najwięcej środków na obszary cenne przyrodniczo. Razem z Bielskiem Hajnówką i Siemiatyczami będziemy sięgać po te środki – zapowiedział burmistrz Hajnówki.

Andrzej Skiepko, starosta hajnowski, również pozytywnie ocenił projekt dokumentu. – Jest solidnie przygotowany, stawia na przedsiębiorczość, innowacyjność. Widzimy w nim szansę dla powiatu hajnowskiego – przyznał starosta. Postulował, aby wpisać do projektu modernizację drogi wojewódzkiej S687, budowę terminali przeładunkowych w Narewce.

Joanna Sarosiek wyjaśniła, że Strategia to dokument, który określa cele i kierunki rozwoju całego regionu na najbliższe lata. Nie skupia tylko na danej gminie czy powiecie. Celowo jest dość ogólny, aby nie zawężać możliwości rozwoju w przyszłości do tych jedynie, które zostały do niego wpisane. – Strategia zawiera wizję rozwoju w 2030 roku. Nikt chyba nie jest w stanie przewidzieć różnych wydarzeń, w tym geopolitycznych, które mogą mieć miejsce. Zbytnie uszczegółowienie Strategii zamykałoby nam drogę do rozwiązań, których Strategia nie uwzględnia – wyjaśniała dyrektor Joanna Sarosiek.

Drogi w Planie Transportowym

Podczas dyskusji wiele osób, podobnie jak starosta hajnowski, podnosiło kwestię złej infrastruktury transportowej, a co za tym idzie – ograniczonej dostępności tego terenu. A drogi w Narewce – co zauważył wójt tej gminy Jarosław Gołubowski – mają kluczowe znaczenie, jeździ nimi ciężki transport do przejścia granicznego w Siemianówce. I choć samo przejście jest bardzo nowoczesne, dojazd do niego fatalny.

Joanna Sarosiek tłumaczyła, że Strategia nie jest dokumentem, który zawiera plan modernizacji i budowy dróg. Jest nim regionalny plan transportowy województwa podlaskiego. I uwagi uczestników spotkania na temat konkretnych dróg powinny odnosić się właśnie do tego planu.

Kolejnym tematem, który przewijał się w wypowiedziach, była turystyka i konieczność jej wspierania w subregionie bielskim ze względu na dużą powierzchnię terenów cennych przyrodniczo, jak np.: Puszcza Białowieska. – W strategii zabrakło turystyki. A potencjał w turystyce jest olbrzymi i będzie rósł – stwierdził Sławomir Bakier, dziekan Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej.

Dyrektor Joanna Sarosiek podkreśliła, że turystyka jest uwzględniona w projekcie. Jedną z naszych mocnych stron jest właśnie „czyste, różnorodne oraz mało zmienione działalnością człowieka środowisko przyrodnicze”. A obszary cenne przyrodniczo stanowią jeden z tzw. Obszarów Strategicznej interwencji i jako takie mogą liczyć na wsparcie.

– Turystka jest na pewno ważna w Państwa regionie, ale nie możemy jej traktować jako kierunku rozwoju dla całego województwa – przyznał prof. Bogusław Plawgo, jeden z ekspertów, którzy współtworzyli Strategię.

Człowiek jest najważniejszy

Z kolei Bogusław Dębski, przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego stwierdził, że najważniejszą kwestią dla rozwoju regionu jest odpływ ludności. Trzeba temu zaradzić.

– Eksponujemy kapitał społeczny w Strategii – podkreślił prof. Bogusław Plawgo. A Joanna Sarosiek przypomniała, że cały cel strategiczny drugi zatytułowany „Zasobni mieszkańcy” jest skoncentrowany na poprawie jakości życia mieszkańców regionu i zapobieganiu migracji. Realizacja dwóch pozostałych celów ma doprowadzić do wzrostu konkurencyjności województwa, a co za tym idzie – również ma zapobiec odpływowi ludności.

Uczestnicy dyskusji wskazywali jeszcze na inne kwestie, które – ich zdaniem – należałoby wpisać do projektu Strategii i przeznaczyć na nie pieniądze, m.in. kulturę, połączenia kolejowe.

Dyrektor Sarosiek wyjaśniła, że Strategia nie jest dokumentem, w którym rozdzielane są środki. To baza, podstawa myślenia o rozwoju. Na jej podstawie będą dopiero programowane takie instrumenty, jak program regionalny na lata 2021-2027 czy kontrakt z rządem.

6 grudnia kolejne spotkanie

Przed nami jeszcze dwa spotkania w ramach konsultacji: 6 grudnia w Wysokiem Mazowieckiem i 16 grudnia w Białymstoku. Aby wziąć w nich udział należy zarejestrować się poprzez naszą stronę.

Natomiast wszelkie uwagi do projektu należy zgłaszać poprzez formularz, aktywny na tej stronie do 8 stycznia, czyli do dnia, kiedy trwają konsultacje projektu Strategii.

Powrót na początek strony