Europa 2027. Inteligentna, bezemisyjna, dobrze skomunikowana

Cele i instrumenty wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej 2021-2027 – na te tematy dyskutowano podczas posiedzenia Regionalnego Forum Terytorialnego, które odbyło się 18 listopada tego roku. Szczególną uwagę poświęcono pomocy, projektowanej dla przedsiębiorstw.

Oczywiście, spotkanie odbyło  się online, ze względu na obostrzenia sanitarne. Na wstępie Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego nakreśliła stan prac nad programowaniem perspektywy 2021-2027 na poziomie krajowym i regionalnym.

Cele polityki spójności od 2021

Wyjaśniła też, jakie cele w polityce spójności będą dominowały w nadchodzących latach, a są to:

  • Bardziej inteligentna Europa (innowacje, wykorzystanie technologii, cyfryzacja),
  • Bardziej przyjazna dla środowiska bezemisyjna Europa (efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, transport niskoemisyjny),
  • Lepiej połączona Europa (poprawa dostępności zarówno na poziomie infrastruktury: drogowej, lotniczej, morskiej, jak i cyfrowej, poprzez sieci szerokopasmowe i internet),
  • Europa o silniejszym wymiarze społecznym (edukacja, zdrowie, rynek pracy, kultura), oraz
  • Europa bliżej obywateli (ochrona dziedzictwa kulturowego, rewitalizacja obszarów zdegradowanych, rozwój obszarów cennych przyrodniczo – wynikające z lokalnych strategii rozwoju).

Jaki portfel  w programie regionalnym

Joanna Sarosiek poinformowała zebranych, że blisko 62 mld euro – w ramach polityki spójności – zostaną podzielone na programy operacyjne. Główny akcent będzie położony na wzrost gospodarczy i zatrudnienie.  

A jaka kwota przypadnie regionom? Tego jeszcze nie wiadomo. Podobnie jak nieznany jest nadal algorytm wyliczania puli dla każdego z województw.

Natomiast więcej wiadomo na temat terminów. Projekt Umowy Partnerstwa (czyli bazy wszelkich programów pomocowych z Unii dla naszego kraju) ma zostać przedłożony do akceptacji Komisji Europejskiej w pierwszym kwartale 2021roku. – Przypuszczam więc, że nasz program regionalny przedłożymy Komisji w trzecim lub czwartym kwartale przyszłego roku – oceniła dyrektor Joanna Sarosiek.

Gospodarka w ujęciu krajowym i regionalnym

Kolejnym tematem spotkania była pomoc, jaka planowana jest dla szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Emilia Malinowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości UMWP przybliżyła uczestnikom spotkania planowane zakresy tej pomocy oraz jej linię demarkacyjną (czyli podział: kto i na co uzyska pomoc w programie krajowym, a kto i na co w regionalnym).

Zastrzegła, że są to jeszcze wstępne projekty, ale warto, by tak ważne gremium, jak RFT, już teraz się z nimi zapoznało. – Liczymy na Państwa sugestie i uwagi – zaapelowała Emila Malinowska. I zapowiedziała, że zostaną one włączone do opinii czy stanowisk, jakie – na temat planowanego wsparcia – będzie przygotowywać województwo podlaskie.

***********

Regionalne Forum Terytorialne to platforma wymiany myśli i doświadczeń na temat rozwoju regionu. W jego skład wchodzą przedstawiciele wielu środowisk: przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, uczelni, samorządów i administracji. Jego działanie wynika z zapisów Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. Do niedawna nazwa brzmiała nieco inaczej – było to nie Regionalne, a Podlaskie Forum Terytorialne. Jednak w przyjętej 27 kwietnia 2020 roku Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 nazwa została nieco zmodyfikowana.

 

 

Dodana: 18 listopad 2020 16:40

Zmodyfikowana: 19 listopad 2020 08:44