Choroszcz, Mały Płock i Rajgród mają programy rewitalizacji

Choroszcz, Mały Płock i Rajgród mają gotowe programy rewitalizacji. Zarząd Województwa zatwierdził je we wtorek, 27 marca. Tym samym, w naszym województwie już 26 gmin zdążyło przygotować programy odnowy.

Każda z nich musiała wyznaczyć teren, który zostanie objęty rewitalizacją i przedstawić działania naprawcze, jakie zamierza tam przeprowadzić. I to zarówno w sferze społecznej, jak też inwestycyjnej.

Choroszcz: odnowienie rynku

Obszar ten w Choroszczy zajmuje 53 ha (0,34 proc. powierzchni gminy), mieszka tam ponad 1700 osób, czyli 11,57 proc. mieszkańców.

Program zakłada szereg przedsięwzięć, m.in.: rewitalizację Rynku 11 Listopada, przebudowę placu Brodowicza (budowa chodników, fontanny, przeniesienie pomnika, montaż elementów małej architektury, oświetlenie placu) i modernizację budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu, program wymiany pokryć azbestowych (m.in. finansowa pomoc przy wymianie azbestu na dachach domów prywatnych), promocję przedsiębiorczości (np. opracowanie portalu turystycznego gminy, dotacje dla rozwoju turystyki jednodniowej i weekendowej), promocję rozwoju rolnictwa ekologicznego i agroturystyki (szkolenia, dotacje na założenie lub wsparcie działalności gospodarczej z tego zakresu), budowę, modernizację i wyposażenie szkolnych i publicznych obiektów rekreacyjno-sportowych (w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza, Zespole Szkół w Choroszczy, boisk przy placu Brodowicza, ul. Pałacowej, budowę zewnętrznych siłowni i miejsc rekreacji na osiedlach, budowę bulwarów choroszczańskich), organizację imprez i zawodów sportowych, zajęć kulturalnych.

Koszt tych działań wynosi 16,7  mln zł, z czego gmina zamierza uzyskać dofinansowanie unijne w wysokości ponad 12 mln zł.

Mały Płock: staże i dotacje

W gminie Mały Płock teren, który obejmie rewitalizacja, składa się z czterech części. To: Mały Płock (ul. I. Potocznego, W. Witosa, J. Kochanowskiego, Krótka, Ciborowskiego, Ogrodowa, Leśna, Grodzka i Księcia Janusza), Kąty, Rogienice Wielkie oraz Stare Rakowo.

Tak wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje 286 ha (2 proc. powierzchni gminy), zamieszkuje go 1405 osób, czyli 29,72 proc.  mieszkańców gminy.

Program składa się z wielu projektów. To m.in.: wdrożenie działań związanych z powrotem na rynek pracy osób bezrobotnych i biernych zawodowo (staże,  prace interwencyjne, wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej i doposażenie stanowisk pracy), zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Małym Płocku, wyremontowanie budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne przy Ośrodku Zdrowia w Małym Płocku, utworzenie  biblioteki gminnej, zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia zewnętrznego dla Kościoła Parafialnego pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Małym Płocku, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych osób korzystających z pomocy społecznej (warsztaty, szkolenia, doradztwo), zagospodarowanie świetlicy w Starym Rakowie na Centrum Aktywności Lokalnej, modernizacja świetlicy wiejskiej w Kątach, modernizacja boisk szkolnych.

Koszt tych działań to 1,5 mln zł. Gmina planuje uzyskać na ten cel ponad 1 mln zł dofinansowania unijnego.

Rajgród: Park Przedsiębiorczości

Kolejny program dotyczy gminy Rajgród. W tym wypadku obszar, który zostanie poddany rewitalizacji, obejmuje sołectwo Biebrzę i część Rajgrodu. Zajmuje 1912 ha, co stanowi 9,23 proc.  powierzchni gminy. Mieszka tam 1,5 tys. osób, czyli  blisko 29 proc. mieszkańców gminy.

Plan zakłada m.in.: rozbudowę infrastruktury turystycznej (przebudowa i budowa: sieci szlaków rowerowych, pieszych, edukacyjnych, stworzenie sieci szlaków wodnych, plaż, pomostów, budowa ścieżki rowerowej nad Jeziorem Rajgrodzkim), zagospodarowanie zabytkowego układu przestrzennego miasta Rajgród (nowe chodniki, miejsca widokowe, oświetlenie, ławki, monitoring, zieleń) i renowację Góry Zamkowej w Rajgrodzie, szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców i pomoc w zakładaniu czy prowadzeniu działalności gospodarczej (dotacje, doradztwo), budowę kompleksu obiektów sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie (boiska z bieżnią, trybuny, zaplecze sportowo-techniczne), adaptację budynku tego Zespołu na centrum kulturalne, turystyczne lub rekreacyjno-sportowe wraz z budową parkingów. W plan wpisane są: remont, budowa i wyposażenie świetlic wiejskich, placów rekreacyjnych, placów zabaw, siłowni terenowych, organizacja kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności, rozszerzenie oferty szkolnej (utworzenie klasy sportowej, organizacja zajęć pozalekcyjnych). W programie znalazły się również: rozbudowa i remont bloku komunalnego w Rajgrodzie, utworzenie Parku Przedsiębiorczości (zagospodarowanie opuszczonych budynków w Biebrzy i utworzenie w nich parku przedsiębiorczości dla przedsiębiorców; projekt obejmuje wykup obiektów, remont, zagospodarowanie terenu, a także wyposażenie oraz ulokowanie w nim pierwszych przedsiębiorców), wymiana starych pieców opalanych węglem na kotły emitujące mniejszą ilość spalin i mniej energochłonne, montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, termomodernizację budynków. Gmina zakłada również organizację imprez sportowych, zajęć kulturalnych, tworzenie zdrowotnych programów profilaktycznych, opieki  medycznej dla osób starszych.

Koszt tych zadań przekracza 22 mln zł, dofinansowanie z Unii ma pokryć 16 mln zł.

Podobnie jak w pozostałych gminach, w prace nad przygotowaniem programów rewitalizacji zostali zaangażowani mieszkańcy. Odbywały się konsultacje, spotkania edukacyjne, informacyjne.

Na opracowanie tych programów gminy uzyskały dofinansowanie z Programu Pomoc Techniczna. Dokumenty te są podstawą do ubiegania się o pieniądze z programów unijnych na działania rewitalizacyjne. 

 

Dodana: 28 marzec 2018 08:33

Zmodyfikowana: 26 marzec 2019 14:01