25 mld euro z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko - czekamy na Twój głos

Ponad 25 miliardów euro zainwestujemy w drogi, koleje, transport publiczny, ochronę środowiska, zdrowie i kulturę z Funduszy Europejskich. Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) to następca dwóch edycji Programu Infrastruktura i Środowisko (2007-2013 i 2014-2020). Spotkanie rozpoczynające konsultacje społeczne programu otworzył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Konsultacje potrwają do 18 lipca 2021 roku.

"FEnIKS będzie największym w Polsce i Unii Europejskiej  programem wdrażanym z pieniędzy unijnych.  Fundusze będziemy inwestować w projekty środowiskowe, energetyczne, transportowe, ale także wspierać będziemy  kulturę i ochronę zdrowia. Realizując FEnIKS będziemy czerpać z dotychczasowych doświadczeń przy realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko" - mówił wiceminister Waldemar Buda

FEnIKS dla rozwoju Polski

FEnIKS ma poprawiać warunki rozwoju Polski. Będziemy inwestować w:

  • obniżenie emisyjności gospodarki i transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym, 
  • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego, o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne, 
  • dokończenie realizacji sieci bazowej TEN-T do roku 2030,
  • poprawę bezpieczeństwa transportu,
  • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia,
  • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Realizując program, chcemy zwiększyć efektywność energetyczną mieszkalnictwa, budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw. Planujemy poszerzyć udział zielonej energii z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii.

Inwestycje w infrastrukturę energetyczną mają przynieść poprawę jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznych oraz rozwój inteligentnych sieci gazowych. Inwestycje w sektorze środowiska mają przyczynić się do większej odporności na zmiany klimatu (w tym na susze i powodzie) oraz ochronę bioróżnorodności. Będą inwestycje w poprawę gospodarowania wodą pitną oraz ściekami komunalnymi, a także odpadami komunalnymi.

FEnIKS to rozwój transportu, dostępność komunikacji zbiorowej, a także inwestycje w porty morskie, drogi wodne śródlądowe i przewozy intermodalne. Będziemy się koncentrować na budowie nowych i modernizacji istniejących linii kolejowych oraz sieci dróg ekspresowych oraz dróg krajowych, w tym obwodnic miast.

Chcemy podejmować inwestycje w kluczowych obszarach systemu ochrony zdrowia, które przyczynią się do wzrostu jakości usług zdrowotnych oraz większej ich skuteczności.

W sektorze kultury planujemy działania mające na celu ochronę zabytków o światowym i krajowym znaczeniu zarówno ruchomych jak i nieruchomych. Jednocześnie będziemy rozwijać instytucje kultury oraz wspierać ich adaptację do nowych funkcji kulturalnych i społecznych.

Inwestycje wspierane z FEnIKS będą między innymi realizowane przez przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne, zarządców dróg krajowych i linii kolejowych, służby ratownicze, organizacji pozarządowe, instytucje ochrony zdrowia czy instytucje kultury.

Czekamy na Państwa opinie

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020. Więcej informacji o programie i formularz zgłaszania uwag na stronie Konsultacji Społecznych Programu. Zapraszamy również na wysłuchanie publiczne programu, które współorganizują organizacje pozarządowe w najbliższych dniach.

Najważniejsze efekty POIiŚ 2014-2020

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program realizowany w Unii Europejskiej. Wsparł między innymi budowę autostrady A1 (Pyrzowice - Częstochowa i koniec obwodnicy Częstochowy - Tuszyn), kompleksową modernizację energetyczną wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, budowę zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na Odrze, remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich - Muzeum Narodowego w Krakowie i bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Terminal LNG Świnoujściu czy budowę II linii metra w Warszawie.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Dodana: 22 czerwiec 2021 14:46

Zmodyfikowana: 22 czerwiec 2021 14:46