Spotkanie konsultacyjne w Białymstoku - rejestracja do 13 grudnia

Rejestracja na spotkanie została zakończona.

Informujemy, że Państwa dane osobowe podane przy rejestracji na spotkanie konsultacyjne, będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia spotkania konsultacyjnego, a także w celu sprawozdawczości i rozliczalności działań realizowanych w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, że:

  1. Administratorem danych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, bip.umwp.wrotapodlasia.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@wrotapodlasia.pl.  
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, związany z koniecznością dokumentowania czynności konsultacyjnych ( art. 6 pkt.1 lit. c RODO).
  4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym aby wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym.
  5. Dane osobowe podane przy rejestracji na spotkanie nie będą udostępniane innym podmiotom.
  6. Państwa dane będą powierzone innym podmiotom, świadczącym usługi serwisu teleinformatycznego na rzecz Administratora. Dane mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi archiwizacyjne na rzecz Administratora. Przetwarzanie danych osobowych przez inne podmioty będzie się odbywało wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych.
  7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, żądanie ich sprostowania, żądanie ograniczenia przetwarzania w przypadku wniesienia sprzeciwu.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 15 lat (w tym przez okres 10 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami będą podlegały archiwizacji).
  9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
  10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 

Dodana: 8 listopad 2019 14:10

Zmodyfikowana: 13 grudzień 2019 12:25