Formularz konsultacyjny projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030

Zapraszamy do zgłaszania uwag dotyczących projektu Strategii.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu

Informujemy, że Państwa dane osobowe podane w formularzu zgłaszania uwag, będą przetwarzane w celu sprawozdawczości i rozliczalności działań realizowanych w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, że:

  1. Administratorem danych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, umwp.wrotapodlasia.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@wrotapodlasia.pl.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, związany z koniecznością dokumentowania czynności konsultacyjnych ( art. 6 pkt.1 lit. c RODO).
  4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym aby wziąć udział w konsultacjach.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
  6. Państwa dane będą powierzone innym podmiotom, świadczącym usługi serwisu teleinformatycznego na rzecz Administratora. Dane mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi archiwizacyjne na rzecz Administratora. Przetwarzanie danych osobowych przez inne podmioty będzie się odbywało wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych.
  7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, żądanie ich sprostowania, żądanie ograniczenia przetwarzania w przypadku wniesienia sprzeciwu.
  8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 15 lat (w tym przez okres 10 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami będą podlegały archiwizacji). Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

Zapoznałam/łem się z powyższymi informacjami i przechodzę do formularza

Dodana: 6 listopad 2019 10:04

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2020 09:48