Znamy założenia nowego RPO

Na co region wyda wstępnie przyznane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1088 mln euro? O tym dyskutowano 7 sierpnia podczas posiedzenia Komitetu Sterującego Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego, któremu przewodził marszałek Jarosław Dworzański.

 W czasie spotkania Daniel Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO przedstawił ogólne założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Program musi uwzględniać, zarówno krajowe, jak i unijne regulacje: projekty rozporządzeń Komisji Europejskiej, tzw. position paper, czyli unijny dokument określający najważniejsze wyzwania stojące przed krajem członkowskim i regionami w nowej perspektywie, zapisy Umowy Partnerstwa czy tzw. linię demarkacyjną, decydującą o tym, jakie projekty mogą być realizowane na poziomie regionalnym, a jakie na krajowym.

 W kolejnym RPO czeka nas kilka nowości. Zgodnie z polityką Unii Europejskiej regiony skupią się na realizacji 11 celów tematycznych. Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa szczególny nacisk muszą położyć na cztery z nich: badania i rozwój, wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarkę niskoemisyjną. Ważne będzie też wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

 RPO 2014-2020 to program dwufunduszowy, co oznacza to, że będzie finansowany z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. To pozwoli łączyć „twarde” inwestycje, infrastrukturalne z projektami „miękkimi”, dotyczącymi szerokiej sfery społecznej. Nowością będą też Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Dotyczą one miast i powiązanych z nimi gmin, czyli tzw. obszarów funkcjonalnych. Na tych obszarach samorządy będą mogły realizować wspólnie różnego rodzaju projekty.

 A jak wygląda podział środków w ramach programu?

 Alokacja podstawowa – 980 mln euro

ZIT Białystok – 68 mln euro

Obszary Strategicznej Interwencji – 40 mln euro

W RPO została też przewidziana rezerwa wykonania w wysokości 76 mln euro (7 proc. alokacji), która zostanie uruchomiona dopiero wtedy, gdy region zrealizuje określone wskaźniki.

Prezentacja programu spotkała się z pozytywnym przyjęciem ze strony członków Komitetu Sterującego, którzy jednogłośnie przyjęli jego założenia. To daje zielone światło dla dalszych prac nad dokumentem, którymi zajmować się będzie specjalnie powołana Grupa robocza ds. wsparcia przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W jej skład weszło szerokie grono osób, reprezentujących różne środowiska naszego regionu, m.in. przedstawiciele administracji publicznej, partnerzy społeczni i gospodarczy.

A już jesienią RPO ma być negocjowane z Komisją Europejską. Następnie, podobnie jak w przypadku Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, odbędą się szerokie konsultacje społeczne.

 

 

 

 

Dodana: 9 sierpień 2013 15:39

Zmodyfikowana: 9 sierpień 2013 15:41