Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził lokalne programy rewitalizacji trzech podlaskich gmin

W wyniku analiz przeprowadzonych w gminie Szudziałowo, do rewitalizacji zostały wytypowane sołectwa: Babiki, Szudziałowo oraz Wojnowce. Mieszka tam 796 osób, czyli niespełna 30 proc. wszystkich mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji obejmie 2,6 km2, a więc 7,5 proc. całkowitej powierzchni gminy.

Samorząd chce zrealizować sześć podstawowych przedsięwzięć. Są to:

  • Stworzenie punktu poradnictwa społecznego oraz rozwoju osobistego w Szudziałowie.
  • Program edukacji ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami oraz usuwania azbestu.
  • Budowa i doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej terenu w Wojnowcach.
  • Aktywna integracja mieszkańców Gminy Szudziałowo.
  • Dostosowanie budynków i terenu byłego Zakładu Produkcji Galanterii Betonowej “Sudovia” na zaplecze administracyjno-techniczne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie stanowiącego ośrodek kształcenia kadr technicznych dla mieszkańców gminy Szudziałowo.
  • „Powrót na rynek pracy” – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Z kolei w ramach przedsięwzięć uzupełniających, gmina zamierza poprawić warunki mieszkaniowe, poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych, modernizację systemów grzewczych oraz wymianę dachów.

Wartość wszystkich przedsięwzięć, których realizacja ma się zakończyć w 2022 roku, to prawie 2,5 mln zł. Gmina zakłada, że część z nich będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Gmina Milejczyce wskazała, jako obszar przeznaczony do rewitalizacji sołectwa: Choroszczewo, Milejczyce, Mikulicze, Rogacze, Wałki. Zajmuje on nieco ponad 17 km2 – 25,8 proc. powierzchni gminy. Zamieszkiwany jest przez 589 osób.

Wśród 15 kluczowych projektów znalazły się m.in. przedsięwzięcia związane ze sferą społeczną: zajęcia aktywizujące seniorów, działania, mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie czy szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe. Gmina planuje też inwestycje, np. rekultywację zbiornika retencyjnego „WAŁ”, rewitalizację synagogi, remont i termomodernizację szkoły w Milejczycach, remonty świetlic w Rogaczach, Mikuliczach i Wałkach.

Uzupełnieniem tych inwestycji ma być modernizacja lokalnego miejsca handlu oraz modernizacja drogi Pokaniewo – Pokaniewo Kolonia. Wsparcie dla tych projektów będzie pochodzić m.in. ze środków UE oraz własnych gminy. Ich szacunkowa wartość to 7,2 mln zł.

W gminie Zabłudów rewitalizacją zostaną objęte: Ciełuszki, Dobrzyniówka, Kamionka, Krynickie, Kuriany, Miniewicze, Pawły, Rafałówka, Ryboły, Zagruszany, Zwierki oraz część Zabłudowa. To 746 ha powierzchni gminy, którą zamieszkuje 2624 osób.

Działania rewitalizacyjne mają być prowadzone do 2023 roku. A w ich ramach przewidziano realizację aż 40 projektów o wartości ponad 18 mln zł. Wśród nich są przedsięwzięcia m.in.: związane ze zwiększeniem aktywności zawodowej mieszkańców i rozwojem przedsiębiorczości czy zwiększeniem uczestnictwa seniorów w kulturze. Ponadto, gmina zamierza np. zrewitalizować park w Zabłudowie, uporządkować dzikie wysypiska śmieci, wybudować sieć wodociągową w Kamionce i Krynickich, przebudować wiejskie świetlice i place zabaw dla dzieci, rozbudować szkołę w Rafałówce.

Dodana: 17 maj 2018 09:54

Zmodyfikowana: 17 maj 2018 09:54